Domov

Špecifiká učiteľov z Ostrova Nádeje

V našej škole s úspechom používame moderné výučbové metódy. Učíme inak, než je tomu bežné vo väčšine kenských škôl. Na základnej a strednej škole kladieme dôraz na názornú výuku, samostatné pracovanie na projektoch, kritické myslenie a zapojenie študentov a žiakov do rozhodovania o fungovaní školy formou študentského parlamentu. Škôlka je vedená výukovou metódou Montessori – zážitková metóda, ktorá kladie veľký dôraz na samostatnú prácu.

Byť pokrokovým učiteľom v Keni nie je samozrejmosťou. Študenti študujúci učiteľské odbory sa nič o moderných výučbových metódach nedozvedia, aj na univerzitách (rovnako ako na základných i stredných školách) sa stretávajú len s frontálnou výučbou (prednášajúci iba hovorí, čo si majú študenti zapísať do zošita). Naviac sa na základných a stredných školách sami stretli s fyzickými a psychickými trestami a sú vychovávaní v tom, že je to jediná cesta, ako deti niečo naučiť a udržať im to v pamäti. Vážime si preto všetkých, ktorí sa rozhodli skúsiť to inak.

Každý rok pre učiteľov usporadúvame metodologický seminár, ktorého cieľom je pomôcť učiteľom naučiť sa nové, progresívne vyučovacie metódy. Učíme ich individuálnemu prístupu k deťom, zavádzať zážitkové metódy výuky a vytvárať podnetné prostredie dôvery, kde zvedavosť je vítaná a chyba je pokladaná za príležitosť naučiť sa niečo nové. Dôraz kladieme na rozvoj kritického myslenia a vyjadrovacie schopnosti, spoluprácu a výchovu k nenásiliu. Používať fyzické a mentálne tresty je u nás zakázané, ukazujeme preto učiteľom iné spôsoby riešenia problémov, aj to, ako odstraňovať motiváciu zaťaženú na odmenách a trestoch.