Domov

Pracovné pozície učiteľov na adopciu

:Celkom: 21 učiteľov
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10001
Vediem 30 najmladších detí vo veku 3 až 4 roky. Používame princípy metódy Montessori. Pri najmladších deťoch ide predovšetkým o hru, nácvik základných hygienických návykov a vedenie k samostatnosti pri obliekaní, pri jedle atď. Deti sa samostatne alebo v skupinkách hrajú, veľa sú vonku a využívajú detské ihrisko, nadväzujú sociálne kontakty a učia sa riešiť svoje konflikty s ostatnými deťmi nenásilnou cestou – učia sa fungovať v skupine, vyjadrovať svoje pocity, rozvíjajú motoriku… V deťoch je rozvíjaná predovšetkým zvedavosť a radosť z učenia.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10002
Vediem 30 detí vo veku 4 až 5 rokov. Používame metódu Montessori. Deti sa samostatne alebo v skupinkách hrajú s Montessori pomôckami, ktoré sme si sami vyrobili, alebo nám ich poslali deti z Českej republiky. Všetko si precvičíme na vlastnej koži. V deťoch je tak rozvíjaná zvedavosť a radosť z učenia. Venujeme sa celkovému rozvoju dieťaťa – zložke pohybovej, rozumovej, emočnej aj rozvoj zdravého sebavedomia a vytváranie zdravých sociálnych vzťahov.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10003
Starám sa o predškolákov vo veku 5 až 6 rokov. Používame metódu Montessori. Deti sa samostatne alebo v skupinkách hrajú s Montessori pomôckami, ktoré sme si sami vyrobili, alebo nám ich poslali deti z Českej republiky. Deti sa už v prostredí škôlky pohybujú už úplne sebavedome a bez problémov - samostatne zvládajú návyky spolužitia v skupine a režim dňa. Intenzívne sa venujú učeniu vo všetkých oblastiach – jazyková výchova, matematická príprava, pohybová a výtvarná výchova… Vzájomne si pomáhajú a často preberajú rolu “učiteľa” a vedú niektoré z aktivít pre ostatné deti. Pracujú s počítačom a pripravujú sa na vstup do školských lavíc. Pri nástupe na základnú školu už väčšina detí veľmi dobre ovláda angličtinu a vie čítať a písať.

Učiteľ/ka 1. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10004
Deti v prvej triede sedia v skupinkách okolo guľatých stolíkov. Nepoužívame známky, ale verbálne hodnotenie. Deti sa neporovnávajú medzi sebou, ale so svojimi vlastnými pokrokmi. Dôležité je nenásilné, rešpektujúce prostredie radosti z učenia a podpory. Často sa učíme vonku prakticky, používame pracovné listy a hráme rôzne hry na precvičenie teórie a získanie dôležitých kompetencii. Veľa spievame, tancujeme a tvoríme. Naša trieda je vyzdobená obrázkami a výtvormi, ktoré deti vytvorili.

Učiteľ/ka 2. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10005
Deti v druhej triede sedia v skupinkách okolo guľatých stolíkov. Dôležité je nenásilné a rešpektujúce prostredie radosti z učenia a podpory. Často sa učíme vonku prakticky, používame pracovné listy a hráme rôzne hry na precvičenie teórie a získanie dôležitých kompetencii. Deti už zvládajú komunikáciu v angličtine a robia veľké pokroky hlavne v čítaní, písaní a počítaní. Tešia sa aj na hodiny v počítačovej učebni, na hry vonku, spoznávanie prostredia okolo nás na prechádzkach aj obľúbené spievanie a tancovanie.

Učiteľ/ka 3. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10006
Deti v tretej triede sedia v skupinkách okolo guľatých stolíkov. Dôležité je nenásilné, rešpektujúce prostredie radosti z učenia a podpory. Často sa učíme vonku prakticky, používame pracovné listy a hráme rôzne hry na precvičenie teórie a získanie dôležitých kompetencií. Deti sa už učia všetky bežné predmety prvého stupňa, ale tešia sa aj na hodiny v počítačovej učebni, na hry vonku, spoznávanie prostredia okolo nás na prechádzkach aj stále obľúbené spievanie a tancovanie. A konci tretej triedy sa robia testy zo všetkých získaných kompetencií, pretože od štvrtej triedy sa začnú striedať učitelia jednotlivých predmetov. Stále kladieme dôraz na, pre deti zrozumiteľné, verbálne hodnotenie a neporovnávanie detí medzi sebou. Snažíme sa dosiahnuť, aby dieťa vedelo zhodnotiť svoj pokrok samé. Takže ako učiteľ musím zvládať pokladať správne otázky a umožniť deťom hľadať odpovede.

Učiteľ/ka 4. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10007
Deti vo štvrtej triede už sedia v laviciach a nároky vo všetkých predmetoch sa zvyšujú – deti musia zvládnuť omnoho viacej látky. Stále je mimoriadne dôležité nenásilné, rešpektujúce prostredie radosti z učenia. Stále sa často učíme vonku prakticky, využívame aj TV miestnosť a videoprojektor, využívame školskú knižnicu a taktiež počítačovú učebňu. Striedanie učiteľov učí deti si zvykať na odlišné prístupy a nároky učiteľov. Deti už sa v celom areáli pohybujú samostatne a väčšinou zvládajú aj medzi sebou riešiť konflikty nenásilne. Veľký dôraz kladieme na spoluprácu a vzájomnú podporu namiesto súperenia. Učíme deti aj schopnosti vyjadrovať svoje pocity, potreby a navrhovať riešenia. Vytváranie spoločných pravidiel spoločne je už úplne bežné a deti sa učia vzájomne hľadať spravodlivé a nenásilné riešenia, ak niekto spoločné pravidlá nezvláda dodržiavať. Ako triedny učiteľ sa snažím ich v tomto procese naplno podporovať a byť pre nich oporným bodom.

Učiteľ/ka 5. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10008
Deti v piatej triede už majú veľa učenia vo všetkých predmetoch a začína byť prítomná téma záverečných skúšok, ktoré budú absolvovať na konci ôsmej triedy. Nároky všetkých učiteľov sa zvyšujú a téma úspechu je aj z rodín silnejšia. Preto je mimoriadne dôležité nenásilné, rešpektujúce prostredie a zdravá sebadôvera detí. Vďaka podporovanej spolupráci si deti vzájomne pomáhajú, čo je pre učiteľov ideálne prostredie. Stále sa snažíme učiť prakticky, aby deti látku chápali a nielen opakovali informácie. Ako triedny učiteľ sa snažím ich v celom procese učenia naplno podporovať a byť pre nich oporným bodom pri riešení všetkých situácii vznikajúcich medzi žiakmi, aj s rôznymi učiteľmi. A tiež s témami, s ktorými prichádzajú zo svojich domovov a s ktorými sa často zdôverujú. V tomto veku už často výrazne vnímajú rozdiel v nenásilnom prístupe dospelých v Ostrove Nádeje a v často násilných vzťahoch vo svojich domovoch.

Učiteľ/ka 6. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10009
Deti v šiestej triede už majú veľa učenia vo všetkých predmetoch a je prítomná téma záverečných skúšok, ktoré budú absolvovať na konci ôsmej triedy. Nároky všetkých učiteľov sa zvyšujú a téma úspechu je aj z rodín silnejšia. Preto je mimoriadne dôležité nenásilné, rešpektujúce prostredie a zdravá sebadôvera detí. Vďaka podporovanej spolupráci si deti vzájomne pomáhajú, čo je pre učiteľov ideálne prostredie. Stále sa snažíme učiť prakticky, aby deti látku chápali a nielen opakovali informácie. Žiaci už aktívne a samostatne využívajú ako školskú knižnicu, tak aj počítačovú učebňu. Majú svoje povinnosti aj v rámci školskej jedálne a začínajú si uvedomovať aj to, že sú príkladom pre mladších žiakov. Ako triedny učiteľ sa snažím ich v celom procese učenia plne podporovať a byť pre nich oporným bodom pri riešení všetkých situácii vznikajúcich medzi žiakmi, s rôznymi učiteľmi, ale aj s témami, ktoré prinášajú zo svojich domovov a s ktorými sa často zdôverujú. V tomto veku už často výrazne vnímajú rozdiel v nenásilom prístupe dospelých na Ostrove Nádeje a v často násilných vzťahoch vo svojich domovoch.

Učiteľ/ka 7. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10010
Deti v siedmej triede majú naozaj veľa učenia vo všetkých predmetoch a je veľmi prítomná téma záverečných skúšok, ktoré budú skladať na konci ôsmej triedy. Nároky všetkých učiteľov sú vysoké. Preto je mimoriadne dôležité nenásilné, rešpektujúce prostredie a zdravá sebadôvera detí. Vďaka podporovanej spolupráci si deti vzájomne pomáhajú, čo je pre učiteľov ideálne prostredie. Stále sa snažíme učiť prakticky, aby deti látku chápali a nielen opakovali informácie. Žiaci už aktívne a samostatne využívajú ako školskú knižnicu, tak aj počítačovú učebňu. Majú svoje povinnosti aj v rámci školskej jedálne a začínajú si uvedomovať aj to, že sú príkladom pre mladších žiakov. Ako triedny učiteľ sa snažím ich v celom procese učenia plne podporovať a byť pre nich oporným bodom pri riešení všetkých situácii vznikajúcich medzi žiakmi, s rôznymi učiteľmi, ale aj s témami, ktoré prinášajú zo svojich domovov a s ktorými sa často zdôverujú. V tomto veku už často výrazne vnímajú rozdiel v nenásilom prístupe dospelých na Ostrove Nádeje a v často násilných vzťahoch vo svojich domovoch. Predovšetkým dievčatá majú veľa tém spojených s dospievaním a väčšinou sú učitelia Ostrova Nádeje ich častou voľbou komu sa zveriť a hľadať u nich pomoc. V Ostrove Nádeje sa tak venujeme aj sexuálnej výchove a témam osobného rozvoja.

Učiteľ/ka 8. triedy

Nie je adoptovaná
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 10011
V ôsmej triede žiaci skladajú záverečné celoštátne porovnávacie skúšky (KCPE). Snažíme sa preto maximálne ich podporiť a precvičiť všetky potrebné vedomosti a zároveň podporiť ich sebadôveru, aby ten tlak zo spoločnosti zvládli čo najlepšie aj psychicky. Žiaci aktívne a samostatne využívajú k príprave školskú knižnicu a počítačovú učebňu. V Ostrove Nádeje sa tak venujeme aj sexuálnej výchove a témam osobného rozvoja. Predovšetkým dievčatá majú veľa tém spojených s dospievaním a väčšinou sú učitelia Ostrova Nádeje ich častou voľbou komu sa zveriť a hľadať u nich pomoc.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 20001
Starám sa o chod základnej školy, čo zahŕňa veľa administratívy a tiež prácu s ľuďmi – starám sa o celý tým učiteľov, riešim prevádzkové záležitosti s vedením celého projektu Ostrova Nádeje, zastupujem školu na stretávkach s lokálnymi autoritami Ministerstva školstva a na pravidelných stretnutiach riaditeľov škôl v našej oblasti. Učím tiež niektoré predmety na druhom stupni.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30001
• Svahilčina je vedľa angličtiny oficiálnym jazykom v Keni. Preto je dôležité dobre ju ovládať. Na našich hodinách používame oficiálne učebnice a tiež čítame beletriu a poéziu a knihy s aktuálnymi svetovými témami. Predmet sa skladá z troch častí: písanie, gramatika a literatúra. Na predmete tiež veľa diskutujeme, čo rozvíja jazykové schopnosti a cibrí myšlienky.

• Predmet histórie pripravuje študentov na budúcnosť tým, že ich učí o minulosti. Učíme sa aj o témach ako kenská história a vláda, svetová história a riadenie štátov. Keď študenti poznajú rolu občanov a svojich zastupiteľov, svoje práva a slobody, tak to v nich môže vzbudiť hrdosť a patriotizmus. Študenti si na hodiny pripravujú vlastné prezentácie.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30002
Angličtina je vedľa svahilčiny oficiálnym jazykom v Keni a zároveň je jazykom globálnym. Pre efektívnu komunikáciu je veľmi dôležité dobre ovládať slovnú zásobu a gramatiku. Na hodinách používame oficiálne učebnice a zároveň podporujeme študentov, aby chodili do knižnice, kde je mnoho zaujímavých kníh. Čítanie pomáha otvárať myseľ širokej škále informácii a znalostí.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30003
• Na hodinách biológie sa študenti učia o zvieratách, rastlinách aj ľudskom tele. Učia sa, ako sa starať o svoje okolie, porozumejú tomu, ako funguje ich telo a ako sa oňho starať. Na niektorých hodinách študenti pracujú v skupinách na vlastných projektoch.

• Na hodinách poľnohospodárstva sa študenti učia, ako sa starať o zvieratá a ako pestovať rôzne plodiny v rovníkovej Afrike. Učíme sa, ako efektívne pracovať s pôdou a s vodnými zdrojmi. Tento predmet má veľký praktický potenciál priamo na našej farme, pretože pokiaľ sa nám podarí viesť farmu čo najefektívnejšie, zvýšime tým jej produkciu. Niektoré hodiny tak sú praktické cvičenia na školskej farme, kde pestujeme zeleninu a ovocné stromy. K Ostrovu Nádeje tiež patrí rybia farma, kde tiež prebieha praktická výuka.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30004
• Na hodinách chémie sa študenti nezaoberajú len teóriou, ako je napríklad periodická sústava prvkov, ale používame chemické laboratórium na rôzne experimenty, ktoré študentov veľmi bavia. Chémia je praktický predmet, ktorý umožňuje študentom názorne predviesť teoretické koncepty v laboratóriu a tým ide teóriu lepšie pochopiť. Hovoríme tiež o role chémie v rôznych priemyslových odvetviach aj v našich životoch.

• Teóriu fyziky prakticky precvičujeme, keď študenti pracujú na rôznych projektoch. Používame tiež laboratórium na rôzne pokusy. Študenti sa zúčastňujú so svojimi projektami na súťažiach medzi školami.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30005
Matematika je jedným z najdôležitejších predmetov. Je to základ pre všetky ďalšie vedné odbory. Je to zároveň na pomôcky jednoduchý predmet, pretože nie je treba drahé výukové pomôcky, človek potrebuje len ceruzku a papier. Aby výuka nebola nudná, občas využívame špeciálne výukové programy v počítačovej učebni.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30007
Študenti sa na hodinách naučia základy ekonómie a svetového obchodu. Študenti tiež pracujú na vlastných projektoch. Podnikanie je živá veda, zahŕňa aktivity, ktoré sú okolo nás a pomáha nám pochopiť, ako funguje svet. Predmet vybavuje študentov znalosťami ako začať vlastné podnikanie a ako také podnikanie ďalej riadiť.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30008
Učenie zemepisu zahŕňa mnoho praktickej práce. Berieme študentov mimo školu na terénne cvičenia, vďaka čomu sa môžu dozvedieť ďaleko viac. Na hodinách zemepisu študenti využijú schopnosti ako je pozorovanie, interpretácia a analýza dát z terénu. Zemepis učí študentov mať pozitívny vzťah k životnému prostrediu, pretože zahŕňa štúdium o Zemi ako domove ľudstva.
Číslo pracovnej pozície učiteľa: 30009
Náboženstvo je povinným predmetom v osnovách. Študenti si musia vybrať jedno náboženstvo a to študovať do detailu. Štúdium náboženstva umožňuje študentom vybudovať si etické a morálne hodnoty, buduje zodpovednosť k sebe aj k svojmu okoliu. Snažíme sa vyučovať tak, aby študenti predovšetkým kládli otázky okolo týchto tém a hľadali na ne svoje odpovede.