Domov

ETICKÝ KODEX

Jednajte s ľuďmi tak, ako chcete aby oni jednali s vami.

1. Všeobecná platnosť

1.1. Vychádzame zo základných ľudských potrieb (túžba po šťastí, prekonaní bolesti a utrpenia, naplnenom živote...) a základných ľudských hodnôt (spravodlivosť, pravda, láska, pokora, súcit, odpustenie, zmierenie, tolerancia, solidarita, sloboda, zodpovednosť, poctivosť...).

Rešpektovanie týchto hodnôt pre nás predstavuje bežný spôsob života, čo vyžaduje trvalé úsilie. Udržanie najvyšších štandardov jednania je otázkou našej osobnej cti.

1.2. Dnešná celosvetová spoločnosť je už natoľko globálne prepojená a vzájomne na sebe závislá, že problémy v jednej časti sveta sa priamo či nepriamo dotýkajú ľudí žijúcich v iných kútoch sveta.

Prijímame zodpovednosť za svoje činy a ich dopad z globálneho hľadiska.

2. Spravodlivosť a čestnosť

2.1. Jednáme čestne a spravodlivo.

Veríme, že je to správne a z dlhodobej perspektívy rentabilné.

2.2. Rešpektujeme platné zákony a nariadenia krajín, v ktorých pôsobíme.

2.3. Nevyvíjame žiadne aktivity, ktoré by bolo možné označiť ako korupčné ani sa do takých činností žiadnym spôsobom nezapájame.

3. Ekonomika a financie

3.1. Ak máme tú výsadu, že patríme medzi bohatú menšinu v rámci celosvetovej spoločnosti, považujeme za svoju zodpovednosť svoje bohatstvo zdieľať s tými, ktorých životné možnosti, predovšetkým z ekonomických a sociálnych dôvodov, obmedzené.

3.2. Usilujeme sa o prepojenie ekonomicky ziskových činností a solidarity s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu.

3.3. Chováme sa zodpovedne voči tým, ktorým sa snažíme pomôcť, i voči tým, ktorí nás podporujú.

3.4. Zaväzujeme sa vynakladať všetky finančné a materiálne prostriedky iba a čo najúčelnejšie pre naplňovanie poslania a cieľov združenia.

3.5. Sme rozhodnutí neprijímať finančné a akékoľvek iné dary od fyzických či právnických osôb, o ktorých vieme, že jednajú v rozpore s morálnymi hodnotami, porušujú platné zákony, alebo vykonávajú činnosti, ktoré sú v rozpore s poslaním a cieľmi Centra Narovinu.

4. Mentálny smer

4.1 Súčasná spoločnosť disponuje vysokou mierou inteligencie a zároveň je na nej a jej fantastických výtvoroch priamo závislá. Inteligenciu, rovnako ako ďalšie duševné dary, je možné využívať pozitívne či negatívne.

Hľadáme spôsoby ako rozvíjať a využívať inteligenciu a duševné schopnosti pozitívnym smerom. Rozvíjame znalosti podporujúce život a rozvoj.

5. Sloboda a rešpekt

5.1. Každý človek túži po naplnení svojich potrieb po šťastí a spokojnosti.

Uznávame právo každého človeka usilovať sa o šťastný život použitím eticky správnych prostriedkov.

5.2. Želáme druhým ľuďom také dobro, o aké sa usilujeme sami pre seba.

5.3. Máme rešpekt k slobode druhých ľudí v každej oblasti. Plne uznávame rovnosť všetkých ľudí a právo každého spolupracovníka na slobodu vyznania a presvedčenia.

5.4. Uznávame etnickú a kultúrnu rozdielnosť v spoločnostiach, kde pracujeme, a berieme pritom v úvahu individuálne, rodinné, skupinové a komunitné odlišnosti. Rešpektujeme rôznorodosť.

5.5. Prospech jedného človeka alebo skupiny nikdy nesmie byť založený na ujme iného človeka alebo skupiny.

Odmietame manipuláciu, agresiu, násilie či zneužívanie v akejkoľvek forme.

5.6. Podporujeme spoluprácu a využívanie rozmanitých prístupov a názorov, ktoré prispievajú k naplňovaniu pozitívnych cieľov.

5.7. Očakávame a vyžadujeme osobnú iniciatívu, aktivitu a zodpovednosť u všetkých našich spolupracovníkov.

5.8. Sme otvorenou skupinou, odmietame predsudky a diskrimináciu.

Každý má možnosť sa pridať a zapojiť podľa svojich možností a osobného rozhodnutia.

6. Zdieľanie

6.1. Sme presvedčení, že pomoc či služba ostatným je veľmi účinný spôsob, ako dosiahnuť vlastné šťastie. Dávať je užitočnejšie ako prijímať.

6.2. Veríme, že zdieľanie vlastného bohatstva, či už hmotného, duševného či duchovného, nepovedie k chudobe darcu. Naopak sme zistili, že podpora ľudí v núdzi náš vlastný život obohacuje.

6.3. Zdieľať znamená, že sa obdarúvame navzájom. "Darca" i "príjemca" dáva i prijíma súčasne. Táto výmena môže prebiehať v rovine hmotnej, psychickej i duchovnej.

6.4. Nezastávame sebestredné postoje, ktoré vedú k zhromažďovaniu majetku, k vykorisťovaniu a k vytváraniu vzťahov závislosti a podriadenosti.

Nevyužívame druhých ľudí k osobnému prospechu. Usilujeme sa o to, aby sme boli sami prospešní druhým.

6.5. Základným kritériom rozdeľovania pomoci je miera potrebnosti a vlastná aktivita príjemcov. Snažíme sa o vzájomnosť, rovnocennú spoluprácu a smerujeme k trvalej udržateľnosti a samostatnosti všetkých projektov.

6.6. Podpora nie je viazaná na vzťah príjemcu k určitému politickému alebo náboženskému vyznaniu.

Dodržiavame nestrannosť a rovný prístup.

7. Pracovné vzťahy

7.1. Základom našich pracovných vzťahov je čestnosť, úprimnosť, otvorená komunikácia a vzájomná dôvera.

Týmito hodnotami sa preto riadi naše konanie.

7.2. Pri svojej práci konáme v súlade s cieľmi a zámermi Centra Narovinu.

Konáme tak kompetentne a k dosahovaniu cieľov združenia efektívne využívame všetky svoje možnosti a zdroje v rámci svojich pracovných záväzkov.

7.3. Staráme sa o všetky naše zdroje konštruktívnym a efektívnym spôsobom. Nedopustíme, aby boli využívané k osobným záujmom alebo inak zneužité.

7.4. Sme presvedčení, že dobrá komunikácia o spoločných záležitostiach podporuje tvorivé prostredie, ktoré vedie k vysokej úrovni výkonu a úspechu.

Sme vždy prístupní názorom druhých a vnímaví k ich potrebám. Sme ochotní spoločne riešiť konflikty a hľadať optimálne riešenia.

7.5. Dodržujeme dôvernosť a ochranu informácií v súlade s platnými normami.

8. Praktické uplatnenie etického kódexu

8.1 Správanie sa v súlade s etickým kódexom Centra Narovinu je povinné.

Členovia Centra Narovinu, zamestnanci, spolupracovníci a realizátori jeho projektov usilujú o dodržiavanie zásad uvedených v tomto kódexe.

8.2 Porušenie etického kódexu môže mať za následok zahájenie disciplinárneho konania, okamžité vylúčenie alebo iné nutné opatrenia.

8.3 Rada Centra Narovinu je zodpovedná za dohľad nad dodržiavaním tohto kódexu a preskúmanie prípadných porušení.