Domov

Podrobnejšie informácie k programu Adopcia afrických detí – projektu pomoci na diaľku

„Adoptívny rodič“, ktorým sa môže stať jednotlivec, skupina ľudí, rodina, škola, organizácia alebo firma, zasiela prostredníctvom našej organizácie finančnú čiastku určenú na vzdelávanie jedného konkrétneho dieťaťa. Čiastka pokrýva školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu. Minimálne obdobie, na ktoré je dieťa možné adoptovať, je 12 mesiacov. Poskytnutá finančná podpora sprístupní vybranému dieťaťu vzdelanie, a tým mu dá nádej na budúcnosť v životných podmienkach, ktoré sú bežné inde na svete.

„Adoptívna rodina“ je po dobu trvania adopcie pravidelne 3x za rok informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí. Vždy približne 2 mesiace po ukončení školského obdobia (teda v januári, júni a októbri) dostanete vysvedčenie, list a fotografiu dieťaťa. S dieťaťom si môžete písať, vymieňať si fotografie, posielať menšie darčeky a v rámci možností ho i navštíviť.

Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku je oveľa viac než obyčajná ekonomická výpomoc, pretože vytvára puto solidarity, porozumenia a vzájomnej náklonnosti medzi rôznymi kultúrami.

Školský systém v Keni

Kenský školský systém je veľmi podobný nášmu - deti môžu od 3 rokov chodiť do materskej školy, do 1. triedy nastupujú v 6 rokoch a končia 8. triedou. Na konci 8. triedy skladajú skúšky a môžu pokračovať v štúdiu na škole strednej, podobnej nášmu gymnáziu alebo učilišťu. Stredné školy v Keni sú väčšinou internátne a rovnako ako u nás štvorročné. Po zložení záverečných skúšok, ktoré sú obdobou našej maturity, sa študenti môžu hlásiť na college, t. j. vyššie odborné školy s konkrétnym zameraním (administratíva, IT, zdravotníctvo, učiteľstvo a pod.), alebo na univerzity.

V našom programe nájdete deti od 3 rokov až po študentov vyšších škôl či univerzít.

Školský rok v Keni sa začína v januári a je rozdelený do troch školských období – trimestrov (2 x 3.5 a 3 mesiace), medzi ktorými sú prázdniny. „Adoptované“ dieťa môže nastúpiť do školy vždy iba na začiatku školského obdobia, teda v januári, máji alebo septembri. Po skončení trimestra vystaví škola dieťaťu „vysvedčenie“, ktoré „adoptívny rodič“ následne dostane spolu s listom od dieťaťa a jeho fotografiou.

Deti v materských školách

Podporu potrebujú i deti predškolského veku, pretože v Keni je škôlka veľmi zásadnou prípravou na základnú školu, a to predovšetkým preto, že na základných školách sa vyučuje v angličtine a rozumieť iba kmeňovému jazyku dieťaťu nestačí. Z niektorých materských škôl si deti dokonca odnášajú vysvedčenia.

Deti na základných školách

Od januára 2003, kedy sa v Keni zmenila vláda, je základné vzdelanie bezplatné. Deti v štátnych školách teda školné neplatia, musia si však aj tak hradiť učebnice a školskú uniformu a platiť škole poplatok a príspevok na skúšky, čo si veľa rodín nemôže dovoliť. Rozhodli sme sa, že i v prípade detí, ktoré navštevujú štátne školy a školné majú ako také zadarmo, budeme do Kene posielať rovnakú čiastku a peniaze využívať k nákupu ďalších vecí, ktoré deti potrebujú – popri učebniciach, školských pomôckach a školskej uniforme deťom zabezpečujeme napr. športové oblečenie a obuv, slovníky, matrace, deky, moskytiery, vianočné jedlo a pod. Skrátka peniaze, ktoré pre deti posielate, sa skutočne snažíme využiť čo najlepšie.

Štátne školy v Keni sú preplnené a majú málo finančných prostriedkov, a tak často bývajú menej kvalitné. Preto podporujem aj deti na súkromných školách, ktoré majú lepšiu úroveň a pred zmenou vlády ako jediné umožňovali deťom z chudobnejších pomerov získať vzdelanie (školy navštevovali i neplatiace siroty a chudobné rodiny platili školné podľa svojich finančných možností).

Na konci posledného ročníka základnej školy, t. j. v 8. triede, skladajú deti „Celoštátne porovnávacie skúšky základného vzdelania“ (Kenyan Certificate of Primary Education). Skúšky sú jednotné pre všetky školy v Keni a ich výsledky sú spracovávané a vyhodnocované štátom. Tento proces je značne zdĺhavý, pretože v Keni je veľké množstvo škôl i v odľahlých oblastiach, nie všade je možné testy spracovávať elektronicky a pod., takže hodnotenie deti dostanú väčšinou až na prelome januára a februára nasledujúceho roka. Na základe dosiahnutých výsledkov môžu potom žiadať o prijatie na konkrétnu strednú školu. Väčšina základných škôl nevystavuje na konci 8. triedy deťom vysvedčenia, o niečo neskôr však „adoptívny rodič“ dostane tzv. „Result slip“, t. j. výsledky celoštátnych skúšok.

Deti na stredných školách

Na stredné školy sú deti prijímané na základe výsledkov „Celoštátnej porovnávacej skúšky základného vzdelania“. Väčšinou samozrejme platí pravidlo: čím lepšie výsledky, tým lepšia (a zvyčajne i lacnejšia) stredná škola. Dieťa požiada o prijatie na čo najlepšiu školu, ktorej podmienky pre prijatie spĺňa, a čaká, či bude prijaté. Ak dostane zamietavú odpoveď, osloví ďalšiu školu atď. 1. trimester 1. ročníka strednej školy nezačína v januári, ale až vo februári alebo marci, a deti majú možnosť nastúpiť na školu i o niečo neskôr. Informáciu či dieťa pokračuje v štúdiu na strednej škole (a konkrétne na akej), preto obvykle podávame „adoptívnym rodičom“ až na konci februára.

Ak nie je dieťa prijaté na žiadnu strednú školu, alebo nezloží záverečné skúšky, opakuje zvyčajne 8. triedu. Má tak možnosť prehĺbiť si znalosti a na konci ďalšieho roka dosiahnuť pri skúškach lepšie výsledky. Takých prípadov však nie je veľa.

Stredné školy v Keni sú všeobecne zamerané (obdoba nášho gymnázia). Štúdium trvá 4 roky a je ukončené „Celoštátnou porovnávacou skúškou základného vzdelania“ (Kenyan Certificate of Primary Education), ktorá sa koná v novembri, kedy v Keni končí školský rok. Rovnako ako záverečné skúšky na základnej škole sú i tieto testy jednotné pre študentov po celej krajine. I v tomto prípade sú výsledky spracovávané a vyhodnocované štátom a proces je veľmi zdĺhavý, takže hodnotenie detí dostanú najskôr v marci nasledujúceho roka.

Náklady spojené so vzdelávaním na strednej škole sú v Keni zhruba dvojnásobné ako na škole základnej – 14 400 Kč (600 €) za rok. Je dobré, aby „adoptívny rodič“ platil celú čiastku, ktorá pokryje školné i v internátnej škole /t. j. vrátane ubytovania a stravovania) a všetky potrebné školské pomôcky, chápeme ale, že je to už čiastka relatívne vysoká a nie každému finančná situácia dovoľuje toľko platiť. Umožňujeme preto „adoptívnym rodičom“ i naďalej zostať pri pôvodných 7 200 Kč (300€) na rok. Väčšine kenských rodín, ktorým ste už pomohli priviesť ich dieťa až sem, totiž skutočne záleží na tom, aby ich potomok v štúdiu pokračoval, a tak vítajú i len čiastočnú pomoc a zvyšok peňazí sa snažia zaistiť sami.

Deti na vyšších odborných školách a univerzitách

Väčšina detí, ktoré sa dostanú v štúdiu tak ďaleko, že dokončia strednú školu, má veľký záujem študovať ďalej. Kenské stredné školy poskytujú všeobecné vzdelanie, a preto je dôležité dorobiť si ešte nejakú špecializáciu, ktorá v budúcnosti poskytuje väčšiu šancu zohnať si kvalifikované zamestnanie.

Na základe výsledkov záverečných skúšok zo strednej školy dostávajú deti pozývacie listy od konkrétnych škôl, alebo sa samé hlásia na školy, ktoré akceptujú výsledky, ktoré pri testovaní dosiahli. Väčšina detí je prijatá na „college“, t. j. školy podobné našim vyšším odborným školám alebo „nadstavbám“ stredoškolského vzdelania. Štúdium je zvyčajne trojročné. Tí najlepší môžu ísť na univerzitu, kde sa dĺžka štúdia pohybuje od 3 do 5 rokov.

Niektoré deti dávajú prednosť kratším, niekoľkomesačným alebo ročným praktickým kurzom, kde sa napr. zdokonalia v práci s počítačom, vyučia sa za kaderníčku, vodiča, stanú sa odborníkmi na pohostinstvo a pod.

Študenti často nastupujú do 1. ročníka „college“ až v máji či dokonca v septembri. V takomto prípade „adoptívny rodič“ ďalej platí školné v pravidelných splátkach, a dieťa potom dostane celú čiastku pri nástupe do 1. trimestra.

Spôsob úhrady a termíny platieb

Základný príspevok na dieťa v Keni je 300€ na rok. Je možné uhradiť ho jednorazovo, rozdeliť na tri splátky alebo platiť mesačne. „Adoptívny rodič“ si môže taktiež zvoliť spôsob platby, ktorý mu najviac vyhovuje. Zaplatiť je možné bankovým prevodom na účet Centra Narovinu (eurový účet v slovenskej ČSOB), poštou (opäť na účet Centra Narovinu). Číslo účtu nájdete na našom webe, na zmluve o adopcii a tiež na on-line „Osobnej stránke rodiča“ v „detailoch adopcie“. Ako variabilný symbol je vždy nutné uviesť číslo dieťaťa z databázy projektu Adopcia afrických detí.

Termíny platieb sú každý rok rovnaké:

  • pre prvý trimester (začína v januári) najneskôr do 15.11.

  • pre druhý trimester (začína v máji) najneskôr do 15.3..

  • pre tretí trimester (začína v septembri) najneskôr do 15.7.

Ak si zvolíte možnosť mesačných platieb, je potrebné dohodnúť sa s koordinátorom na konkrétnom postupe. Vaša adopcia by mala začať uhradením čiastky na celé jedno školské obdobie, t. j. 100€. Nasledujúce mesačné splátky po 25€ je nutné nastaviť tak, aby sa vždy k termínu platby (15. 11., 15. 3. a 15. 7.) nazhromaždila celá čiastka na ďalší trimester, teda 100€. Ak nie je čiastka kompletná, podporované dieťa sa dostáva do obtiažnej situácie.

Prosíme, snažte sa platiť pravidelne spôsobom, ktorý ste si zvolili, a o prípadných zmenách včas informujte vášho koordinátora. Ušetríte nám tým zložité pátranie po platbách a nepríjemné pripomínanie nedoplatkov.

Ako posielame peniaze do Keňe?

Peniaze sa zhromažďujú na účte našej organizácie, a potom sa pre všetky „adoptované deti“ prevádzajú spoločne na účet našej partnerskej organizácie v Keni.

Prevádzať peniaze pre každé dieťa zvlášť nie je možné, a to predovšetkým kvôli vysokým poplatkom, ktoré si banky účtujú za medzinárodné prevody. Náklady na prevod by v takomto prípade boli vyššie než posielaná čiastka. Rodiny detí zaradených v programe „adopcií“ sú veľmi chudobné, nemajú ani vlastnú poštovú adresu a samozrejme ani účet v banke. Naviac v prípade, keby rodičia alebo opatrovníci detí dostávali peniaze určené na školu do ruky, neboli by sme schopní zaistiť, že ich na daný účel skutočne použijú. Pravdepodobne by sa vždy našlo niečo „dôležitejšie“, čo zaplatiť – pohreb niekoho blízkeho, lepšie jedlo, nájom, lieky pre člena rodiny, u niektorých otcov napríklad i alkohol atď., a dieťa by nakoniec svoju šancu nedostalo.

Ako je ročný príspevok na dieťa využitý?

Príspevok je rozdelený nasledovne:

  • • 75 % čiastky dostane dieťa v Keni. Z týchto peňazí je zakúpená školská uniforma, učebnice a školské pomôcky a uhradené školské poplatky. V niektorých oblastiach, kde sú kvalitné štátne školy, na ktorých sa školné neplatí, sa finančné prostriedky využijú na nákup športového oblečenia a obuvi, slovníkov, matracov a diek, moskytier, vianočného jedla a pod.

  • • Max. 25% čiastky je použitých na organizačné zabezpečenie projektu Adopcia afrických detí. Je nutné zaplatiť poštovné (Posielanie balíkov s materiálmi od detí z Kene, rozposielanie listov "adoptívnym rodičom"), bankové poplatky, prenájom a prevádzka kancelárie: kancelárske potreby, telefónne poplatky, pripojenie na internet, platy zamestnancov v ČR a v Keni, externá účtovnícka firma, cetovné výlohy dobrovoľných koordinátorov v Keni a v ČR, tlač fotografií detí, webové stránky, propagačné materiály a pod. Časť peňazí ide taktiež na podporu ďalších pojektov Centra Narovinu, predovšetkým na projekt Ostrov Nádeje.

    (Do roku 2008 bol príspevok rozdelený v pomere 70% pre dieťa v Keni a 30% na organizačné zabezpečenie projektu.)

    Darca, ktorý adoptuje dieťa v programe Adopcia afrických detí, je pravidelne informovaný o prebiehajúcich i novo chystaných projektoch a akciách Centra Narovinu. Presný rozpis hospodárenia s peniazmi nájdete vo výročných správach, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach.

Potvrdenie o dare na daňové účely

Čiastky zasielané na Adopciu na diaľku a podporu ďalších projektov je možné odrátať z daní. O vystavenie potvrdenia o dare môžete požiadať e-mailom alebo na "Osobnej stránke rodiča". Potvrdenie vám vystavíme po účtovníckej uzávierke roka (t. j. do polovice januára) a zašleme e-mailom.

Obnovenie zmluvy a zmeny v zmluve

Väčšina "adoptívnych rodičov" pokladá adopciu za dlhoročný záväzok, a preto je zmluva uzatváraná na dobu neurčitú. O akejkoľvek zmene údajov (mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a pod.) informujte čo najskôr svojho koordinátora, príp. využite možnosť tieto údaje upravovať na "Osobnej stránke rodiča", aby ste predišli nedorozumeniam a aby sme vám mohli pravidelne zasielať pozvánky, aktuálne informácie o projekte a listy od "vašich" detí.

Odstúpenie od zmluvy

Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú, čo ale samozrejme neznamená, že "adoptívny rodič" musí vybrané dieťa podporovať po celú dobu školskej dochádzky. Chápeme, že sa vo vašom živote môžu vyskytnúť nepredvídateľné udalosti, kvôli ktorým budete musieť adopciu predčasne ukončiť, alebo možno zistíte, že vám náš program nevyhovuje.

V žiadnom prípade nechceme, aby sa z podpory dieťaťa stal akýsi nútený záväzok, dar predsa nie je možné vyžadovať. Pokiaľ sa "adoptívny rodič" rozhodne od zmluvy odstúpiť, vždy sa snažíme nájsť za neho v čo možno najkratšom čase iného, aby dieťa mohlo v začatej školskej dochádzke pokračovať bez prerušenia a vzdelanie dokončiť. Preto je dôležité, aby sme o takomto rozhodnutí boli informovaní aspoň 4 mesiace pred termínom ďalšej platby školného. Ďakujeme za pochopenie.

Ak neuhradí „adoptívny rodič“ čiastku na ďalšie školské obdobie a nám sa opakovane nepodarí ho kontaktovať, bude zmluva ukončená z našej strany a začneme pre dieťa hľadať nového „rodiča“.

Osobná stránka rodiča

Akonáhle od vás dostaneme podpísanú zmluvu a prvú platbu, bude vám sprístupnená "Osobná stránka rodiča", kde si budete môcť napr. vytlačiť certifikát o adopcii, požiadať o potvrdenie o dare, pozrieť prehľad vašich platieb a záväzkov alebo vytvoriť novú zmluvu.

Ako prihlasovacie meno slúži vaša e-mailová adresa uvedená v zmluve. Heslo si môžete zvoliť sami, alebo vám bude vygenerované automaticky.

Odkaz na túto stránku a podrobnejšie informácie k nej vám zašleme spoločne s potvrdením o doručení darovacej zmluvy.

Komunikácia s koordinátormi

Naši koordinátori sú neplatení dobrovoľníci, ktorí sa adopcii venujú vo svojom voľnom čase, a nie je teda v ich silách okamžite odpovedať na všetky vaše otázky, alebo byť behom celého dňa k zastihnutiu na telefóne. Prosíme vás preto o trpezlivosť pri komunikácii s nimi. Podľa pravidiel nášho projektu vy sa vám malo dostať odpovede do troch dní.

V kancelárii sme vám plne k dispozícii od pondelka do piatku medzi 9:00 a 17:00 hodinou.

Dopisovanie si s dieťaťom

Dieťaťu je možné písať počas celého roka. Je však možné poslať len malú obálku formátu A6 s listom a maximálne 2 fotografiami. Podrobnejšie pokyny, ako postupovať pri zasielaní pošty do Kene, vám budú zaslané e-mailom spolu s potvrdenou zmluvou alebo ich nájdete na našej webovej stránke tu.

Listy by sa mali posielať do kenskej kancelárie v Nairobi, kde ich pri najbližšej príležitosti prevezme príslušný koordinátor a odovzdá ich dieťaťu. Adoptívni rodičia sú potom informovaní o tom, že list bol prijatý.

Rodiny zapojené do nášho programu žijú v chudobných oblastiach – vo vidieckych domoch alebo slumoch – a nemajú vlastnú adresu, preto sa všetky listy posielajú. Listy neposielajte ani na adresu školy, nikto v škole vám ich neodovzdá.

Odporúčame písať listy v jednoduchej angličtine. Ich obsahu by malo porozumieť dieťa, ktoré žije v úplne inej realite ako my. Je tiež dobré pamätať na to, že úloha „rodičov na diaľku“ môže byť pre deti trochu mätúca, takže je vhodnejšie obracať sa na neho ako na „malého kamaráta“. Deti veľmi radi dostanú fotografie svojich „adoptívnych rodičov“, ale neodporúčame uvádzať svoju adresu. Vyhnete sa tak situáciám, keď ju blízki ľudia dieťaťa budú chcieť využiť na požiadanie o ďalšiu podporu, čo sa, žiaľ, stáva. V takýchto prípadoch nás, prosím, informujte a situáciu spoločne vyriešime.

List vždy nezabudnite označiť menom, číslom dieťaťa v databáze a menom koordinátora v Keni. Všetky tieto údaje sú súčasťou vašej zmluvy.

Informácie, obrázky, vysvedčenia a fotografie vášho dieťaťa budete dostávať celkom 3x ročne. V prípade mladších detí nemôžeme zaručiť, že budú písať listy samy, niektoré ešte nevedia písať tak dobre, aby boli schopné udržiavať písomný kontakt. V takom prípade za ne píše dospelá osoba: učiteľ, rodičia alebo náš koordinátor a dieťa vám môže len nakresliť obrázok. Kto list za dieťa napísal, bude v liste uvedené.

Kedysi bolo možné posielať deťom balíky, ale žiaľ, kvôli zmene colnej politiky v Keni sme to museli zrušiť. Dôvodom je vysoké clo, ktoré sa platí za všetky položky v balíku, čo je nákladné a považujeme to aj za nespravodlivé, keďže balíky sú určené len pre niektoré z „adoptovaných detí“. Finančné prostriedky však musíme použiť na administratívu projektu, aby program mohol dobre fungovať pre všetky adoptované deti.

Osobné zoznámenie sa s dieťaťom

Ak si želáte spoznať svoje "adoptívne dieťa" osobne, môžete ho v Keni navštíviť. V takom prípade vás žiadame, aby ste kontaktovali našu kanceláriu. Povieme vám ako postupovať, a radi vám sprostredkujeme kontakt s kompetentnou osobou v Keni.

Dopraviť dieťa do Slovenskej republiky nie je možné. Vytrhnúť dieťa z reality, v ktorej žije, zoznámiť ho s tou našou, tak veľmi odlišnou od tej jeho, a potom ho zasa vrátiť naspäť, by pre neho mohlo byt traumatizujúce. Okrem toho je nesmierne komplikované vybaviť všetky úradné formality ako pozvanie, vízum atď.

Stretnutie „adoptívnych rodičov“

Centrum Narovinu organizuje stretnutie „adoptívnych rodičov“, ktoré prebiehajú formou besied spojených s premietaním videí a fotografií. "Adoptívny rodičia" majú možnosť porozprávať sa s koordinátormi, ktorí im radi odpovedia na všetky otázky, získať informácie o novinkách v projekte adopcií a zoznámiť sa s ďalšími aktivitami a plánmi Centra Narovinu.

O termínoch stretnutí „rodičov“ včas informujeme e-mailom a sú taktiež uvedené na našich webových stránkach.

Ako inak je ešte možné pomôcť

Naše projekty pomáha organizovať sieť dobrovoľníkov. Zapojte sa i vy! Môžete usporiadať napr. zbierku, prednášku či výstavu vo vašom bydlisku, v práci či v škole, pomôcť nám s prekladmi do angličtiny, s tlačou materiálov a strihaním videí alebo zakladaním listov v našej pražskej kancelárii. Veľmi dôležitá je aj propagácia projektu - ak vyvesíte informačné letáky o adopcii vo vašom okolí (vhodné sú čajovne, kaviarne, knižnice, školy, centrá voľnočasových aktivít, čakárne a pod.), alebo ak ponúknete adopciu svojim známym a priateľom, veľmi nám tým pomôžete! Pre bližšie informácie o tom ako sa aktívne podieľať na realizácii projektu, kontaktuje našu kanceláriu.

Ak vám momentálna situácia nedovoľuje adoptovať si na diaľku niektoré z detí, ale napriek tomu by ste ich radi finančne podporili, môžete to urobiť prostredníctvom Klubu priateľov Adopcie afrických detí. Tento fond, tvorený jednorázovými príspevkami, podporuje deti, ktoré stratili adoptívneho rodiča, a umožňuje im dokončiť vzdelanie - dochodiť základnú školu alebo pokračovať v štúdiu na škole strednej. Aktuálne informácie a mená detí, ktorým bola pomoc poskytnutá, nájdete na našich webových stránkach.

Výber detí do programu

Deti do vprojektu vyberajú kenskí koordinátori, ktorí sa pohybujú v miestnej komunite a dobre poznajú situáciu jednotlivých rodín. Tí najpotrebnejší, t. j. siroty a deti vyrastajúce v najchudobnejších rodinách, ktoré si nemôžu školskú dochádzku dovoliť, sú vyberané tímom ľudí, ktorí po starostlivom zvážení situácie rozhodne, či dieťa spĺňa stanovené podmienky.