Domov

Metodický seminár pre učiteľov v Keni

V auguste 2009 sa uskutočnil v Keni prvý seminár moderných vzdelávacích metód uplatňujúcich humanistický prístup k deťom a životu. Koordinátorkou kurzu, ktorého sa zúčastnilo približne 70 učiteľov miestnych základných škôl bola Daniela Cachová a viedli ho lektorky Hana Dvořáková, Simona Panýrková a Kateřina Svobodová. Prvý týždeň prebiehal seminár v komunitnom komplexe Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga, druhý týždeň v priestoroch internátnej školy v Nyeri blízko Nairobi. Cieľom bolo odovzdať učiteľom metodické „know-how“ a povzbudiť ich k spolupráci a zdieľaniu poznatkov v školách i medzi sebou navzájom. Výstupy z tohoto pilotného kola seminára taktiež odhalili nedostatky a pomohli tak skvalitniť materiály pre kolo nasledujúce.

Druhý metodický seminár sa konal v auguste 2011 pod vedením Daniely Cachovej a Hany Dvořákovej. Bol rozdelený do dvoch týždenných blokov a v jeho rámci bol prostredníctvom jednodenného kurzu kenským učiteľom predstavený projekt Výchova k nenásilu. Seminár prebiehal v komunitnom centre Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga a zúčastnilo sa ho 61 učiteľov z celej Keňe. Zameraný bol na vyučovacie metódy, efektívne komunikačné schopnosti a nenásilný prístup. Cieľom bolo odovzdať kenským učiteľom čo najväčšiu škálu univerzálne využiteľných vyučovacích metód a aktivít. Pomocou pripraveného manuálu si zúčastnení mohli niektoré z nich vyskúšať v praxi dostali taktiež priestor na zdielanie skúseností a postrehov z vlastnej praxe. V závere seminára učitelia vytvorili aktívnu skupinu, ktorá si dala za úlohu rozširovať (s našou podporou na diaľku) novo získané schopnosti vo svojom okolí. Do konca roka 2011 sa potom konali ešte ďalšie tri metodické semináre.

Ďalší seminár usporiadala v auguste 2013 Dana Feminová. Bol dvojdenný a konal sa v komunitnom centre Ostrov Nádeje na ostrove Rusinga. Zúčastnilo sa ho 16 učiteľov a vychovávateľov. Tentokrát bolo cieľom prehĺbiť znalosť tém, s ktorými sa učitelia zoznámili v priebehu predchádzajúcich seminárov a ktoré sa potom snažili uviesť do každodennej praxe, tj. Nenásilný prístup k deťom, nenásilná komunikácia, zážitkové výukové metódy a pozitívna motivácia žiakov. Náplňou seminára bolo tiež objasniť, akými schopnosťami a znalosťami má disponovať dieťa, ktoré opúšťa školu, a aké majú byť jeho vlastnosti a hodnoty.

V súčasnej dobe prebiehajú prípravy ďalšieho metodického seminára pre učiteľov, ktorý je naplánovaný na koniec roka 2015.

Ciele seminára:

 • pomôcť učiteľom naučiť sa nové progresívne vyučovacie metódy
 • motivovať učiteľov, aby zmenili svoj prístup k deťom tak, aby z nich vytvorili individuálne, samostatne uvažujúce ľudské bytosti s vlastným názorom a spôsobom vyjadrovania a s nenásilným prístupom k životu
 • podporiť učiteľov vo vyhľadávaní materiálov a inšpirácie
 • vyzvať učiteľov k spolupráci – nielen v priebehu seminára, ale hlavne neskôr behom vyučovacieho procesu
 • byť v spojení s učiteľmi natrvalo, v prípade potreby ich podporovať, ale dať im najavo, že práve oni sa musia podieľať najviac
 • vyzvať tých z učiteľov, ktorí sa zúčastia seminára s českými lektormi, aby rozšírili získané vedomosti a zručnosti ďalej medzi všetkých zainteresovaných učiteľov a tým vytvorili širokú sieť nového vzdelávacieho prístupu
 • zabrániť učiteľom používať fyzické a mentálne tresty, ukázať im iné spôsoby riešenia problémov a nedisciplinovanosti
 • zostať v spojení celú dobu (nielen v priebehu seminára), pripravovať každoročne jeden nový prehlbujúci seminár do tej doby, kým budú kenskí učitelia schopní pokračovať sami

Forma seminára:

 • aktívne učenie sa moderným vzdelávacím metódam
 • vlastné objavovanie (nielen prostredníctvom vysvetlenia) študovaných metód
 • predovšetkým praktický a tvorivý prístup v priebehu seminára
 • vlastné vytvorenie metodickej príručky
 • aktívna spolupráca s ostatnými účastníkmi
 • okamžité využitie v praxi
 • humanistický prístup motivujúci učiteľov chovať sa rovnakým spôsobom v ich zamestnaní a v živote

Hlavné témy seminára ( v abecednom poradí, nie podľa skutočnej chronológie priebehu):

 • „brainstorming“
 • demonštrácia (ukážka)
 • dialogická metóda
 • diskusné skupiny
 • hry
 • správanie, nedisciplinovanosť, riešenie problémov, tresty
 • pochvala a kritika
 • motiv8cia
 • potreby žiakov (EDUCARE)
 • precivčovanie, dril
 • projektová metóda
 • simulácia, úlohy
 • skupinová/párová práca, spolupráca
 • testovanie, kompozície, známkovanie, hodnotenie
 • vysvetlovanie
 • vyučovanie/učenie sa „pre život“ - nie iba abstraktne
 • využitie a tvorba príručiek, učebných pomôcok, nástrojov
 • vzťah učiteľ – žiak
 • zapamätanie si, tréning pamäti, opakovanie
 • zážitková metóda
 • spôsoby učenia (učenie sa a pamäť, aktívny proces, využitie zmyslov)
Koordinátorka projektu:
Daniela Cachová
bedy.ns@seznam.cz
tel. +420 724 785 876
 
» Fotogaléria: Metodické semináre pre učiteľov