Domov

Ostrov Nádeje – komunitné centrum na Rusinga Island v Keni

Rusinga Island je malý ostrovček na Vikoriinom jazere v západnej časti Keňe, kde žije asi 22 tisíc obyvateľov, z ktorých takmer polovicu tvoria deti do 15 rokov. Je to odľahlá, veľmi chudobná oblasť, kde sa väčšina ľudí živí iba drobným poľnohospodárstvom a rybolovom. Choroby ako malária, TBC, AIDS, brušný týfus, parazitické ochorenia atď. sú tu spolu s podvýživou a nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou obrovským problémom, ktorý má mimo iné za následok i narastajúci počet sirôt. Kvôli nedostatku pracovných príležitosti žije na ostrove veľký počet chudobných rodín. Pre ich deti, rovnako ako pre úplné siroty, je prístup ku kvalitnému stravovaniu a vzdelávaniu veľmi obtiažny a obmedzený. Informácie a nové technológie sem prenikajú len pomaly.

Komunitné centrum vybudované na ostrove Centrom Narovinu je komplexnou odpoveďou na problémy a potreby tamojšej komunity, je ale zároveň i vzdelávacím centrom, príkladom komunitnej spolupráce, výzvou k prekonávaniu predsudkov i ukážkou aplikácie udržateľných technológií (fotovoltaika, úpravovňa vody, zavlažovací systém, veterná elektráreň, kompostovacie záchody, rybníky a klietky na chov rýb a pod.) Projekt sa postupne rozvíja od roku 2005, v súčasnej dobe tvorí areál 15 stavieb a rozsiahla farma. Sirotinec poskytuje nový domov 70 sirotám (40 dievčatám a 30 chlapcom) ktorí bývajú v 3 ubytovniach.

  

Materská škola, ktorá používa výukovú metódu Montessori, má k dispozícii novú veľkú budovu s terasou a jej 3 triedy navštevuje celkovo 90 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Základná škola pozostáva z 3 budov – v prvej sú triedy 1. stupňa (1-4), v druhej triedy 2. stupňa (5-8) a tretia je administratívny blok so zborovňou, kanceláriami a knižnicou. Dokončuje sa basketbalové a volejbalové ihrisko a v pláne je počítačová učebňa a nová budova knižnice. Vzdelávacie centrum s halou slúži deťom k večerným aktivitám, ako kino a ako miesto na stretávanie sa komunity a usporiadavanie seminárov. Je vybavené počítačovou miestnosťou, odkiaľ sa administratívne zaisťuje chod celého centra.

Ďalšími dôležitými súčasťami areálu sú kuchyňa so skladom potravín a jedálňou a klinika, ktorá má k dispozícii budovu s laboratóriom, lekárňou, sterilizačnou miestnosťou, práčovňou, 3 ambulanciami, pôrodnou sálou, 8 lôžkami a samozrejme čakárňou s recepciou a registrom pacientov. Dôležitým vybavením je terénne auto používané ako sanitka. Súčasťou kliniky je i domček, kde sú ubytovaní lekári a dobrovoľníci zo zahraničia. Má 2 izby, plne vybavenú kuchyňu a kúpeľňu. Technické zázemie areálu tvoria celkom 3 vodné veže s úpravňou vody a umyvárňami a záchodmi (10 splachovacích + 10 suchých). Elektrinu zaisťujú fotovoltaické systémy a v prípade kliniky taktiež generátor.

Farmu, ktorá zatiaľ poskytuje predovšetkým potraviny pre potrebu jedálne, tvoria zeleninové záhony so zavlažovacím systémom, 60 ovocných stromov v areáli, 2 rybníky pre chov rýb (tilápií) a slepačia farma so 400 sliepkami. Nákup traktoru umožnil obrábanie väčšej plochy, a tak bolo prenajatých ďalších 8 ha polí mimo areál, na ktorých sa pestuje kukurica a fazuľa.

V rozvoji celého projektu je kladený dôraz na komplexné riešenie problémov, trvalú udržateľnosť, aktívnu prácu s miestnou komunitou, nenásilný rešpektujúci prístup, všestranný rozvoj a používanie moderných, zážitkových metód výuky. Snahou je vytvárať podnetné prostredie podporujúce tvorivosť, samostatné myslenie a schopnosť nenásilne vyjadrovať vlastné názory a zároveň počúvať ostatných a rešpektovať odlišnosti.

» Mapa Ostrova Nádeje


fotogalerie