Domov

Prezentačné akcie pre verejnosť

Pravidelne organizujeme informačné a prezentačné akcie vo verejných priestoroch (galérie, kaviarne, kluby, kultúrne centrá, Domovy detí a mládeže a pod.) po celej Českej republike a v niektorých častiach Slovenska. Programy zvyčajne zahŕňajú výstavy fotografií, komentované premietanie (fotografie, videozáznamy zhotovené v Keni) či prezentácie rozvojových projektov spojených s verejnou debatou v rámci najrôznejších happeingov, benefičných akcií atď.

Pravidelne tiež usporadúvame stretnutie pre existujúcich i nových "adoptívnych rodičov" projektu "Adopcia afrických detí", ktoré sú otvorené aj širokej verejnosti. Účastníci tu nájdu odpovede na svoje otázky týkajúce sa projektu "Adopcií" i širšej rozvojovej spolupráce a môžu tu nájsť inšpiráciu pre účasť v týchto aktivitách.

Spolu s prezentáciami problémov rozvojového sveta a konkrétnych projektov pomoci a spolupráce sa na týchto akciách konajú finančné a materiálne zbierky školského, športového a zdravotníckeho materiálu. Všetky tieto zbierky putujú do africkej Keňe a podporujú tam konkrétne projekty Centra Narovinu.

Programy rozvojového vzdelávania pre verejnosť

Ak máte záujem o konanie akcie pre verejnosť vo Vašej lokalite, tu si môžete vybrať z konkrétnej ponuky programov, ktoré sme pre Vás schopní usporiadať:

Programy pre dospelých

Prednáška s premietaním

 • krátke predstavenie Centra Narovinu a jeho činnosti
 • premietanie fotografií z projektov v Keni, príp. premietanie krátkeho filmu natočeného našimi dobrovoľníkmi (život detí a ich rodín v Keni a na ostrove Rusinga Island,videá zo škôl a ďal.).
 • súčasťou môže byť i výstava, ukážka predmetov z Kene, kvíz, hra s rozvojovou tématikou
 • hudobné spestrenie - hra na africké hudobné nástroje, spev afrických piesní
 • dĺžka programu: cca 90 min.

Programy môžu byť i všeobecne zamerané, napr. na problematiku HIV/AIDS, choroby, deti ulice, postavenie žien v africkej spoločnosti či kultúru vybraných afrických etník.

  

Programy pre deti / pre rodičov a deti

Beseda s premietaním doplnená o hry, aktivity a krátke workshopy
 • skrátený program č.1) upravený pre detského účastníka
 • hry, aktivity a worshopy so zameraním na:
  • rozprávkové príbehy Afriky, dramatické scénky
  • hudbu Afriky
  • maľovanie a výrobu afrických masiek, hračiek z odpadu, pomôcok pre deti z Kene
  • skúšku každodenných činností Afričanov (nosenie vody na hlave, obliekanie a pod.)
 • program je prispôsobený veku a záujmu účastníkov, dĺžka: cca 120 min. a viac
Projektový deň
 • projektové práce pre skupinky detí - na jednotlivých stanovištiach sa deti hravou formou zoznamujú so životom detí v Afrike, napr. každodenný život v chudobe, chorobe (kvíz, dramatické stvárnenie), kultúra (tance, bubnovanie, maľovanie na telo)
 • ďalej viď program 2)
 • program sa upravuje podľa vymedzeného času a počtu účastníkov

Program je možné podľa dohody flexibilne doplniť či upraviť.

Organizovanie besied a workshopov je z našej strany samozrejme bezplatné. Čo sa týka technického zázemia, sme schopní si doviezť vlastný dataprojektor s plátnom, základné materiály na workshopy samozrejme taktiež zaistíme. Bohužiaľ však vzhľadom k tomu, že sme nezisková organizácia, nemôžeme hradiť všetky náklady na workshopy (napr. farby na telo a pod.) a na prípadný prenájom priestorov, preto by sme Vás v prípade Vášho záujmu o konanie akcie poprosili o spoluúčasť a zapožičanie Vašich priestorov či zaistenie bezplatného priestoru.
fotogalerie