Domov

Smerovanie k samostatnosti a trvalej udržateľnosti

Ostrov Nádeje vznikol pomaly, postupne a predovšetkým vďaka nadšeniu pre vec, dobrovoľníckej práci a štedrosti drobných darcov zo súkromného sektora. Od samého začiatku bol celý projekt vytváraný, rozvíjaný a vedený v spolupráci s miestnymi ľuďmi. Široká miestna komunita ho prijala za vlastný a aktívne sa na ňom podieľa. Spôsob financovania je zabezpečený z rôznych zdrojov: z príspevkov mnohých drobných darcov („adoptívni rodičia“ projektu Adopcia afrických detí, zbierky, dary, výnosy benefičných akcií, sponzori), z grantov európskych inštitúcií (agentúra SlovakAid, humanitná pomoc ČR) a z miestnych donorov (štátne inštitúcie a súkromný sektor v Keni). To všetko vnímame ako podmienky dobrého, trvalo udržateľného rozvojového projektu.

Pretože je však náš projekt zameraný na zabezpečenie kvalitného vzdelávania a lekárskej starostlivosti pre siroty a veľmi chudobné rodiny neschopné uhradiť ani základné prevádzkové náklady poskytovaných služieb, je dosiahnutie samostatnosti a trvalej udržateľnosti náročnou záležitosťou. Je potrebné zároveň investovať do aktivít, ktoré budú prinášať pravidelné príjmy do rozpočtu projektu. Jedným zo spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť, je postupné rozšírenie farmy tak, aby bola nielen schopná zabezpečiť deťom kompletný stravovací program, ale aby z predaja prebytkov prúdili peniaze, ktoré by pokrývali ostatné náklady. Ďalšou cestou k sebestačnosti je prenájom techniky (traktora, auta, čerpadla), organizovanie platených počítačových kurzov, poskytovanie platenej zdravotnej starostlivosti súkromným firmám (zamestnancom a hosťom hotelov pre zahraničných turistov, firmám zaoberajúcim sa výstavbou ciest atď.), zriadenie remeselníckych dielní a drobných družstiev, ktoré ponúknu pracovné príležitosti miestnym ľuďom, pričom časť výnosov bude podporovať Ostrov Nádeje a rozvoj ďalších aktivít zabezpečujúcich príjmy do rozpočtu.

Plány do budúcnosti

  •  počítačová učebňa – otvorenie výučby práce s počítačom, ďalšie vzdelávanie učiteľov, používanie moderných technológií a multimédií vo výučbe
  • nová budova knižnice – príjemný čitateľský priestor vybavený knihami pre deti a dospelých, požičiavanie kníh pre verejnosť, rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre deti zo sirotinca a zo školy
  • toalety s kompostovaním, prípadne s využitím bioplynu
  • nová jedáleň a rozšírenie skladu potravín
  • detské ihrisko pre najmenšie deti z materskej škôlky
  • farma na klietkový chov rýb priamo v jazere
  • remeselnícka dielňa na výrobu a zdobenie sošiek
  • internátna stredná škola pre 120 študentov na novom priľahlom pozemku