Domov

Voda pre Kauti

Oblasť Kauti leží asi 80 km juhozápadne od hlavného mesta Nairobi a má rozlohu približne 15 km2. Žije tu okolo 30 000 ľudí, ktorí sa živia výhradne poľnohospodárstvom a sú úplne závislí na prírodných zdrojoch pitnej vody. Kauti sme prvýkrát navštívili v roku 2002, keď bola miestna základná škola Kauti Primary School zahrnutá do projektu Adopcia afrických detí – projekt pomoci na ďiaľku.

Obrázok detí a žien vlečúcich do neskorých nočných hodín z mnohokilometrových vzdialeností ťažké barely s vodou bol pre nás natoľko silný zážitok, že sme sa rozhodli katastrofálnu situáciu v zásobovaní vodou vyriešiť. Tak vznikol projekt „Voda pre Kauti“, ktorého cieľom bolo nazhromaždiť finančné zdroje na sanáciu vody v oblasti, uľahčiť ľuďom prístup k vode a zlepšiť čistotu vody pitnej, čo by výrazne skvalitnilo život miestnych obyvateľov – zvýšila by sa poľnohospodárska produkcia a klesla miera ohrozenia obyvateľstva hladom. Kvalitnejšia voda by naviac znížila chorobnosť a pomerne vysokú úmrtnosť v tejto časti krajiny.

Prvá fáza projektu

Realizácia projektu začala 6. septembra 2010 za účasti kenskej firmy Mooni Contractors a pod odborným dohľadom firmy Poyry s.r.o z Brna. Prvá fáza, zahrňujúca sanáciu existujúcich výverov podzemnej vody, zachytenie dažďových vôd zo strechy farmy, bola dokončená na prelome októbra a novembra 2010.

Na projekte sa aktívne podieľali členovia miestnej komunity, ktorí robili zemné práce a zadarmo asistovali pri montáži. Súčasťou projektu bolo i preškolenie miestnych obyvateľov zástupcami vodohospodárskej firmy z ČR, aby bola zaistená jeho udržateľnosť v budúcnosti a rozšírenie na ďalšie miesta.

Zároveň prebehol hydrogeologický prieskum nutný pre vyhĺbenie hydrovrtu, ďalšie naplánované fázy projektu nadväzujúce na už začaté sanačné práce pri ďalších vytipovaných výveroch.

Druhá fáza projektu

V roku 2011 prešiel projekt do druhej fázy, v rámci ktorej bolo uskutočnených niekoľko opatrení zlepšujúcich prístup obyvateľov k vodným zdrojom:

  • prevedenie vrtu v Kauti Primary School (ďalej KPS) ako trvalého zdroja vody bez bezprostredného vplyvu klimatických výkyvov, overenie výdatnosti a kvality vody na základe hydrogeologického prieskumu z roku 2010;
  • návrh a realizácia spôsobu čerpania, akumulácie a distribúcie vody;
  • zachytenie a zabezpečenie existujúceho výveru a zriadenie odberného miesta v blízkosti výveru v Muthala Primary School (ďalej MPS);
  • monitoring opatrení prijatých v roku 2010.

Tretia fáza projektu

V roku 2012 začala tretia fáza projektu - vybudovanie zavlažovacieho systému pre oblasť Kaitu - Kauti za účelom zadržania časti dažďových prietokov vody v Kwamuthukya, prítoku rieky Thwake, akumulácie a dopravy vody do vzdialenejšej a výškovo nevýhodne položenej oblasti. Projekt nerieši problém nedostatku vody pre potreby poľnohospodárstva v oblasti sucha, mal by sa ale stať akýmsi vzorom, ako prívalovú vodu, ktorej je v období dažďov dostatok, zadržať v krajine a využiť neskôr. Hlavné stavebné konštrukcie a montáže zaistila špecializovaná firma, výkopové a pomocné práce potom priamo miestna komunita. Tá taktiež definovala oblasť, ktorá by mala byt v dosahu zavlažovacieho systému. Po vybudovaní jednotlivých distribučných vetiev by mal systém pokrývať až 1000 hektárov malých terasovitých políčok. Pre transport vody do zásobovanej oblasti bolo položené potrubie: od hrádze k hlavnému tanku 698m, od hlavného tanku po druhý zásobný tank 947 m a súbežne s ním i distrubučné potrubie v dĺžke 550 m, na ktorom bolo osadených 5 odbočiek pre vlastú distribúciu k jednotlivým farmám.

Spoločne s vybudovaním zavlažovacieho systému bola urobená sanácia výveru v blízkosti Yanzonga primary school. Sanácia bola pôvodne naplánovaná už na rok 2011, vtedy sa však nepodarilo včas získať súhlas jedného z vlastníkov pozemku , cez ktorý malo potrubie viesť. Výver Yanzonga sa i tak stal celoročne využívaným zdrojom vody a komunita v spolupráci so školou nakoniec potrebný súhlas získala. Po technických konzultáciách a odsúhlasení českou stranou bolo i v prípade tohto výveru prevedenie projektu záležitosťou miestnych obyvateľov bez nutnosti zapojit do realizácie odborného dodávateľa. Miesto výveru bolo postupne zahĺbené a uzavreté do betónovej zberne, v ktorej sa voda akumuluje, odteká potrubím do zásobného tanku a odtiaľ gravitačne do dvoch distribučných miest, z ktorých jedno je pri hlavnej verejnej ceste a druhé v areáli školy. Podarilo sa taktiež vybudovať systém zberu dažďových vôd na ďalších troch školách, a to s využitím tankov z KPS. Škola v roku 2012 disponovala dvoma nezávislými zdrojmi vody priamo v areáli - 10 tankami na dažďovú vodu (každý s objemom 50 000 l ) a vrtom s výdatnosťou prevyšujúcou spotrebu. Preto sa komunita dohodla s vedenim KPS, že časť tankov bude daná k dispozícii školám, ktoré žiadny vodný zdroj nemajú. Nakoniec bolo premiestnených šesť tankov: dva do Kikombi Secondary School a dva do St. Vincent Secodnary School v Imilini.

Až čas ukáže, nakoľko boli predpoklady z roku 2012 naplnené, či boli práce urobené kvalitne a nakoľko budú miestni farmári zavlažovací systém skutočne využívať. Je možné ale konštatovať, že všetky opatrenia, ktoré boli realizované v minulých rokoch, sú funkčné, prospešné a plne využívané, a to veľakrát i ľuďmi zo vzdialenejšieho okolia.

Pokračovanie projektu

V blízkej budúcnosti nepočítame so zahájením žiadnej ďalšej fázy projektu Voda pre Kauti. Monitorujeme súčasný stav a komunikujeme s miestnou komunitou v snahe zaistiť a zlepšiť fungovanie projektu tak, aby bol dlhodobo udržateľný a pre obyvateľov Kauti maximálne prínosný.

» Voda pre Kauti 2012 – záverečná správa

» Voda pre Kauti 2011

» Prezentácia Voda pre Kauti (PowerPoint, 29 MB) (PDF, 15MB)
fotogalerie