Domov

Sirotinec

Vzhľadom k tomu, že hlavným impulzom k vytvoreniu projektu Ostrova Nádeje bol veľký počet sirôt na ostrove, od samého počiatku bola viditeľná snaha vybudovať domov, ktorý by týmto najpotrebnejším poskytol nové miesto pre život a uspokojil ich životné potreby. V súčasnej dobe má sirotinec dve chlapčenské ubytovne s 30 lôžkami a jednu dievčenskú ubytovňu so 40 lôžkami. Nevyhnutné zázemie tvorí kuchyňa s jedálňou, hala pre deti, ktorá funguje i ako vzdelávacie centrum pre dospelých, úpravovňa vody a umyvárne s toaletami. O deti sa stará sociálna pracovníčka a dve vychovávateľky.

Medzi deťmi sú ako úplné, tak čiastočné siroty (deti, o ktoré sa ich príbuzní nestarali alebo nemohli starať), zdraví i chorí (napr. HIV pozitívni), príslušníci rôznych kmeňov. V tom je náš sirotinec výnimočný, pretože na ostrove Rusinga tradične žije iba kmeň Luo. Prítomnosť detí z iných kmeňov a ich bezproblémové prijatie a integrácia dáva projektu multikultúrny kontext a je dobrým príkladom pre celú miestnu komunitu.

Cieľom sirotinca je poskytnúť deťom nový domov a možnosť všestranne sa rozvíjať. Všetky deti zo sirotinca chodia do školy, majú zaistenú zdravotnú starostlivosť a prevenciu a v rámci etnoprogramu mimoškolských aktivít sa zúčastňujú najrôznejších činností (športový klub, dramatický krúžok, tradičné tance a pod.). Sociálna pracovníčka tiež pomáha riešiť ich vzťahy s príbuznými v snahe deti postupne začleniť naspäť do komunity. Na prázdniny sú deti umiestnené do rodín, napr. do rodiny kamaráta zo školy, alebo prázdniny trávia u príbuzných. Pokiaľ niektorá rodina prejaví väčší záujem a má na to podmienky, snažíme sa, aby sa o dieťa starala viac a časom si ho vzala k sebe natrvalo.

V súčasnosti pracujeme na otvorení internátnej strednej školy a remeselného družstva, aby sme mohli deti viesť až do chvíle, kedy vykročia do samostatného života.

Čo v súčasnej dobe pre sirotinec potrebujeme?

  • príspevok na stavbu novej jedálne a jej vybavenie
  • príspevok na vylepšenie stravovania (zaistenie pestrejšieho jedálnička)
  • vybavenie novej knižnice – nábytok a knihy v angličtine
  • športové náčinie (lopty, švihadlá atď.)