Domov

Detailní shrnutí projektu

Realizace projektu začala v srpnu 2010. Probíhala za účasti keňské firmy Mooni Contractors za speciálního odborného dohledu firmy Poyry s.r.o z Brna. Jednalo se o: Sanace stávajících vývěrů podzemní vody – zdroje pitné vody. Zachycení dešťových vod v areálu „Kauti primary school“ a zachycení dešťových vod ze střech farmy. Termín dokončení první fáze byl 30.10.2010. Součástí projektu bylo i proškolení místní komunity ze strany zástupců vodohospodářské firmy z ČR, aby se zaručila udržitelnost projektu do budoucna a jeho reprodukce na další místa.
 
Zároveň byl vypracován hydrogeologický průzkum pro realizaci hydrovrtu v další fázi projektu, která by měla navázat na započaté sanační práce u dalších vytipovaných vývěrů v roce 2011. Na projektu se aktivně podílí členové místní komunity, kteří provádí zemní práce a asistují při montáži zdarma.
 
Vycházeli jsme z finančních možností nejen našich,ale také z hlediska trvalé udržitelnosti do budoucna, kdy místní komunita musí být schopná zajistit údržbu na vlastní náklady. Také z dostupnosti vodních zdrojů a s ohledem na rizikové faktory stran různých povolení (důvod, proč jsme se rozhodli pro menší projekty namísto využití vody z přehrady MUONI, kde je jednak výrazně horší kvalita vody, ale není zde ani možnost zajistit trvalý odběr pro vybrané vesnice)
 
Výpočtem srážkových hodnot jsme pak došli k zajímavému faktu,že lze akumulovat dešťovou vodu pro užití na 2 až 3 měsíce z období dešťů, což není zanedbatelné množství,které dosud bylo místními zcela nevyužito.
 

Zachycení a zabezpečení stávajícího vývěru vody

 
Vývěr se nachází poblíž hlavní cesty, mezi obchodními středisky Katitu market (cca 500 m) a Kauti market (cca 900 m – zde se nachází i Kauti Primary school). Jedná se o nejvyužívanější vývěr v celé oblasti Kauti právě pro svoji dobrou dostupnost z hlavní cesty a alespoň minimální vydatnost vody i  ke konci „suchých“, bezdeštných období. Vývěr se nachází pod skalním výchozem, ale s největší pravděpodobností se jedná o infiltraci povrchové a podpovrchové vody z nedalekého potoka, jehož průtok je zásadně ovlivňován přísunem srážkových vod. 
 
Přesto se i ke konci suchého obdobív 10/2009, kdy byl potok kompletně bez vody, ve vývěru alespoň minimáln í množství vody objevovalo a bylo primitivním způsobem odebíráno.Vývěr je vyžíván nepřetržitě od ranních do večerních hodin a po většinu dne se zde shromažďují povětšinou ženy a děti čekající v pořadí na možnost naplnění přinesených nádob – většinou 20 l kanystrů, které přenášejí ručně – případně s pomocí oslů – do svých domovů. V období sucha tráví takto “ve frontě na vodu” i 12 až 14 hodin denně.
Sanací a rozšířením vývěru došlo k zlepšení kvality pitné vody, zlepšení dostupnosti a výraznému zrychlení odběru.
 

Zachycení a akumulace dešťových vod v areálu kauti primary school

Byly osazeny dešťové žlaby navazující na svody s vyústěním do 10 akumulačních tanků á 5000 l vody, které jsou osazeny na 5 místech v rámci školy ve dvojicích. Škola má tak zajištěno dostatečné množství užitkové vody,kterou lze po převaření popřípadě chemické úpravě používat I pro účely vaření. Školu KPS navštěvuje až 400 dětí.

Zachycení a akumulace dešťových vod na soukromé farmě

Jako pilotní byla vybrána farma Josephata King’oo Ndungy, která se nachází v docházkové vzdálenosti cca 1,5 km od celoročního zdroje vody. Konfigurace střech byla vhodná pro umístění 3 nádrží á 5000 l s možností případného rozšíření v budoucnosti. Akumulace vody výrazně přispěje ke zlepšení života lidí žijících na zdejší farmě (6 dospělích a 15 dětí – z nichž některé jsou sirotci.

Hydrogeologický průzkum okolí kps

 
Průzkum byl realizován v předpokládaném rozsahu – prostudování dostupných archivních materiálů a map, podrobná rekognoskace terénu v blízkém i vzdálenějším okolí s ohledem na pravděpodobné proudění podzemních vod, indikace geologických poruch ve skalním podloží prostřednictvím proutkaření.
 
Následně bylo místní firmou a za účasti místního hydrogeologa provedeno měření elektrických odporů ve vytýčeném profilu a následně ve 3 nejperspektivnějších bodech. Byl objeven velmi perspektivní bod pro realizaci hydrvrtu v okolí KPS, nyní bude potřeba provést čerpací zkoušku, ověřit skutečnou vydatnost vrtu, poté realizovat vystrojení vrtu a samotn&eac ute; čerpání a distrubuci, pokud k realizaci dojde, jednalo by se o zdroj s dlouhodobě stabilní vydatností i kvalitou vody, který by opět mohl sloužit potřebám širokého okolí.
 

Možné investice v budoucnosti (se zaměřením na vodu)

 
  • - sanace dalších 2 využívaných vývěrů – v blízkosti Muthala primary school, a mezi Katitu market a Imilini (vše district Kathiani)
  • - vybavení dalších škol akumulací dešťových vod (Yanzonga, Muthala, Imilini)
  • - realizace hydrovrtu v KPS
  • - vybudování dlouhodobě stabilních hrázek pro zadržení povrchových dešťových vod a jejich následná gravitační distribuce pro zavlažování
  • - vybavení domácností jednoduchými lehkými dvoukoláky na ulehčení dopravy kanystrů, ideální by byla výroba přímo v místě za účasti spolufinancování s odběratelem
  • -finanční příspěvek na realizaci akumulace dešťových na soukromých farmách (propláceno zpětně až po realizaci)

V blízké budoucnosti jsme se z těchto dalších fází rozhodli realizovat již zmiňovaný hydrovrt, vše záleží na spolupráci místních obyvatel a schopnosti trvalé udržitelnosti, místní musí z vlastních zdrojů zajistit údržbu a pozdější čerpání a také jít naproti s iniciativou stran různých detailů a potřeb pro výkon práce.

Předpokládaný začátek září-říjen 2011.