Domov

Voda pre Kauti

V decembri 2012 bola dokončená tretia etapa projektu Voda pre Kauti - realizácia zavlažovacieho systému. Všetko bolo úspešne dokončené a tak vám prinášame viac detailov z realizácie a fotografií z oblasti. Ďakujeme predovšetkým Petrovi Chaloupkovi - s jeho pomocou, cennými radami a návštevami prestala byť voda pre Kauti len snom...

» Záverečná správa projektu Voda pre Kauti a fotodokumentácia (PDF, 5 MB)
» Záverečná správa projektu Voda pre Kauti a fotodokumentácia, obrázky v plnej kvalite (PDF, 40 MB)

» Projekt Voda pre Kauti
» Fotogaléria
» Prezentácia Voda pre Kauti (PowerPoint, 29 MB) (PDF, 15MB)

» Voda pre Kauti na stránkach Pöyry Environment a.s.

Základné informácie o projekte

Objednávateľ, investor: Centrum Narovinu, občianske združenie, ČR
Príjemca: komunita obyvateľov oblasti Kauti, Katitu, Yanzonga, Kenya


Realizátor: Nesco Water Sevices & General Contractor - zavlažovací systém; Kauti partners self help group - občianske združenie obyvateľov oblasti Kauti – sanácia výveru Yanzonga, distribúcia akumulačných tankov na dažďovú vodu pre školy.

Vlastník a prevádzkovateľ: Kauti partners self help group
Technická príprava, dozor pri zahájení a prvá fáza realizácie: Pöyry Environment a.s., ČR
Dozor pri realizácii a dokončenie prác: Humanist Center of Kenya, Nairobi

Termín realizácie: 09/2012 – 01/2013

Projekt je pokračovaním už realizovaných opatrení ku zlepšeniu prístupu obyvateľstva Kauti k vode. Náplň a rozsah prác bol daný prienikom vstupných podmienok:

  • požiadavky a potreby miestnej komunity

  • finančné možnosti investora

  • zhodnotenie a využitie skúseností z už realizovaných opatrení

  • snaha maximalizovať podiel všetkých činností kenskou stranou

Čiastkovými opatreniami realizovanými v minulých rokoch prišlo k zlepšeniu dostupnosti vody pre priamu spotrebu, domácnosti a školy Muthala a Kauti Primary School, zvlášť potom v období sucha (2x ročne). Ďalšou dlhodobou víziou miestnych farmárov, ktorých pozemky sú ďalej a vyššie od celoročne dotovaných korýt riečok a potokov, z ktorých väčšina na niekoľko mesiacov v roku vysychá, je zaistiť aspoň limitovaný prístup k úžitkovej vode i v období sucha. Tým dôjde k predĺženiu obdobia, kedy je možné políčka využívať k pestovaniu, zvýši sa výťažnosť a taktiež rozmanitosť pestovaných plodín, zvlášť zeleniny, ktorú je teraz možné vidieť iba na poliach v bezprostrednej blízkosti vodných tokov. Ďalším nemenej dôležitým využitím bude prísun vody pre domáce zvieratá, ktorých je na každej farme niekoľko desiatok. Teraz je voda zaisťovaná donáškou, prípadne sú zvieratá v období sucha hnané i niekoľko kilometrov k napájadlám. V rokoch s extrémnym priebehom období dažďov (slabé) a sucha (silné), ako bol napr. rok 2009, bola táto cesta za vodou pre mnohé z nich cestou poslednou.

Vízia veľkého zásobovacieho systému z priehrady Muoni do oblasti stála tiež na počiatku projektu voda pre Kauti. Po vykonanom prieskume a jeho vyhodnotení bol nakoniec tento zámer uznaný ako nereálny z viacerých dôvodov - finančných, technických i dlhodobej udržateľnosti. Preto bolo v rokoch 2010 a 2011 realizovaných niekoľko menších, lokálnych opatrení popísaných pod bodom 2. Na konci roku 2011 bol vybraný vhodný profil na potoku pretekajúcom oblasťou Kauti so zámerom vybudovať malú retenčnú nádrž a gravitačný zavlažovací systém.

Zhrnutie opatrení realizovaných v rokoch 2010 a 2011, monitoring stavu v roku 2012

Práce realizované v roku 2012 sú súčasťou celého komplexu opatrení k zlepšeniu prístupu k vode a priamo vychádzajú z výsledkov činnosti v rokoch predchádzajúcich. Preto je kapitola s ich popisom a zhodnotením zaradená pred popis vlastných prác z roku 2012.

Opatrenia realizované v roku 2010

Sanácia výveru vody Kauti – Katitu

Išlo o najvyužívanejší vodný zdroj - výver vody, používaný celoročne a zvlášť v období sucha.

V rámci projektu bolo miesto výveru sanované uzatvorením do záchytného objektu, z ktorého je voda gravitačne dopravovaná do akumulačného tanku a z neho je ďalej distribuovaná odberateľom. Na rovnakom princípe boli v nasledujúcich rokoch sanované i ďalšie 2 vývery v blízkosti škôl Muthala (2011) a Yanzonga (2012).

Ako je vidieť z nasledujúcich fotografií, systém je po 2 rokoch plne funkčný, všetka voda zhromažďovaná kontinuálne 24 hodín denne je úplne využitá obyvateľstvom nielen z blízkeho okolia výveru. Miesto sa stalo základným celoročne zaručeným zdrojom pitnej vody. Voda je, rovnako ako zo všetkých zdrojov, distribuovaná zatiaľ zdarma. Podľa informácií z Kauti partners self help group, je dohoda všetkých členov taká, že sa na údržbe a opravách budú podieľať spoločným výberom prostriedkov.

Vybudovanie záchytného a akumulačného systému dažďových vôd v Kauti Primary School (KPS)

Systém bol vybudovaný ako prvé opatrenie v KPS, ešte skôr, než bol uskutočnený hydrogeologický prieskum a vyvŕtaný vrt s permanentným dostatkom podzemnej vody. 2x do roka v období dažďov dochádza k zachyteniu 50.000 l dažďových vôd pre neskoršie využitie pre potreby školy. Po vybudovaní a vrte s vlastnou akumuláciou sa komunita v roku 2012 rozhodla premiestniť 6 akumulačných tankov z KPS do niektorých okolitých škôl, ktoré trvalý vodný zdroj (vrt) nemajú.

Vybudovanie záchytného a akumulačného systému dažďových vôd na jednej z fariem

V roku 2010 boli osadené 2 tanky v objeme á 5000 litrov ako pilotný projekt - v tej dobe v oblasti Kauti vec neobvyklá. V nasledujúcich rokoch do ďalších tankov z českej strany investované nebolo, každopádne pilotná inštalácia splnila svoj účel. Ľudia si uvedomujú obrovskú výhodu mať zdroj vody priamo v blízkosti obydlia, a postupne dochádza k budovaniu obdobných inštalácií na viacerých farmách. Sám príjemca pilotného projektu - koordinátor projektu adopcií v oblasti Kauti Josephat Kingoo - si objem akumulovanej vody priamo pri dome zdvojnásobil obstaraním ďalších tankov.

Opatrenia realizované v roku 2011

Realizácia hydrovrtu v areáli KPS hĺbky 100 vrátane solárneho čerpacieho systému, vodojemu a distribučných miest

Vrt bol realizovaný na základe podrobného hydrogeologického prieskumu z roku 2009 do hĺbky 100 m, bol opatrený čerpadlom na solárny pohon. Jeho zhlavie bolo na želanie riaditeľa školy zabezpečené, opatrené podzemnou šachtou a vrátane poklopu kompletne zasypané tak, aby plocha v mieste vrtu mohla byť využívaná na pôvodný účel, ako ihrisko. Konštrukcia so solárnymi panelmi bola oplotená, pre akumuláciu bola skonštruovaná oceľová veža s akumulačným tankom v objeme 10.000 l. Pre odber vody slúži samostatné stáčacie miesto vo vnútri a mimo areálu školy. Voda z vrtu je silne mineralizovaná, zvlášť so zvýšeným obsahom mangánu, vápnika, sodíka a celkovým obsahom rozpustných látok. Výskyt zdravie ohrozujúcich látok v rozbore zistený nebol. Napriek tomu bolo doporučené pre priamu konzumáciu kombinovať v priebehu roka rôzne zdroje vody, ktoré obyvatelia oblasti využívajú, t. j. v období dažďov vodu dažďovú a potom i vodu z prírodných výverov.

Po roku prevádzky možno konštatovať, že kapacita vrtu momentálne prevyšuje spotrebu. Čerpadlo je spustené vždy pri vyčerpaní akumulácie, čo býva o jeden až dva dni. K uvažovanému prívodu vody až do Kauti secondary school zatiaľ neprišlo, v dobe pobytu 10/212 bolo položené rozvodné potrubie do oblasti pod školou, ale na systém zatiaľ nebolo prepojené. Škola využíva vodu taktiež na zavlažovanie školskej záhrady.

Sanácia výveru vody neďaleko Muthala primary school (MPS), vybudovanie akumulácie vody, rozvodov a distribučného miesta pre verejnosť a pre školu

Obdobný systém ako Kauti-Katitu opísaný v kapitole 2.1.1 bol vybudovaný pre výver vody neďaleko MPS. Na rozdiel od neho bol však celý projekt navrhnutý a realizovaný komunitou - od výberu umiestnenia tankov a distribučných miest po prevedenie. Ľudia uplatnili skúsenosti získané pri sanácii výveru Kauti-Katitu, ktorý realizovala miestna odborná firma, a kde vykonávali pomocné práce. Kapacita výveru je i tu využívaná na maximum, zvlášť odberné miesto v blízkosti cesty pri vývere je v období sucha v obliehaní. Pri tanku v MPS bolo fungovanie odberu 2x prerušené poškodením odberného potrubia, údajne vandalizmom mentálne postihnutého človeka z okolia. Priestor pre odber vody do kanistier bol nakoniec z dôvodov jeho ochrany kompletne uzatvorený poklopom.

Opatrenia realizované v roku 2012

Zavlažovací systém pre oblasť Katitu – Kauti

Účelom systému je zadržanie časti dažďových prietokov vody v jednom z prítokov Kwamuthukya rieky Thwake, akumulácia a doprava vody do oblasti vzdialenejšej a výškovo nevýhodne položenej pre odber z vodných tokov. Projekt nerieši problém nedostatku vody v období sucha pre poľnohospodárstvo v celej oblasti, ale znovu by sa mohol stať akýmsi vzorom, ako je možné prívalovú vodu, ktorej je v období dažďov dostatok, v krajine zadržať a využiť neskôr. Morfologické pomery by budovanie ďalších menších retenčných nádrží na rôznych korytách, ktoré v období sucha takmer alebo úplne vysychajú, umožňovali.

Systém bol rozdelený na jednotlivé budované objekty:

01 – Hrádza retenčnej nádrže na toku

02 – Hlavné zásobné potrubie

03 – Hlavný akumulačný tank

04 – Vedľajší zásobný tank

05 – Vedľajší akumulačný tank

Systém bol budovaný postupne po jednotlivých stavebných objektoch. Hlavná stavebná konštrukcia a montáže boli zaisťované odbornou firmou, výkopové a pomocné práce potom priamo komunitou. Nákup a dodávku potrubného materiálu, rovnako ako technický dozor a prevzatie diela potom kenský pracovníci Centra Narovinu.

Rozsah zavlažovacieho systému

Oblasť, ktorá by mala byť v dosahu zavlažovacieho systému, bola definovaná samotnou komunitou. Po vybudovaní jednotlivých distribučných vetví by mohla pokryť až 100 ha plochy malých terasovitých políčok.

Retenčná nádrž na toku Kwamuthukya

Miesto retencie bolo vybrané na základe vstupných podmienok: dostatočné prevýšenie nad zásobovacou oblasťou, vhodný profil pre vybudovanie jednoduchej hrádze, geologické predpoklady založenia, retencia mimo existujúcu poľnohospodársku pôdu, súhlas vlastníkov pozemkov. Hrádza retenčnej nádrže bola vybudovaná ako monolitická betónová pochôdzna konštrukcia lichobežníkového prierezu, dĺžky 21 m v korune hrádze, výšky vody 1,95 m v najhlbšom mieste, založená na skalnatom podloží. Retenčný priestor je cca 150m3 . V najnižšom mieste prechádza hrádzou potrubie DN100 na vypúšťanie, pri bežnej prevádzke je potrubie zaslepené. Pri naplnení nádrže je hrádza prelievaná do pôvodného koryta. Stenou hrádze cca 0,5 m nad dnom prechádza odberné potrubie DN50 opatrené sacím košom. Na potrubí je pod hrádzou mimo koryto vybudovaná šachta s hlavným uzáverom a odbočkou pre odber pre farmárov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti pod hrádzou.

Potrubie

Pre transport vody smerom k zásobovanej oblasti bolo položené potrubie: od hrádze k hlavnému tanku v dĺžke 698 m profilu 2", od hlavného tanku po druhý zásobný tank v dĺžke 947 m a súbežne s ním aj distribučné potrubie v dĺžke 550 m, na ktorom bolo osadených 5 odbočiek pre vlastnú distribúciu k jednotlivým farmám. Vlastné distribučné vetvy k jednotlivým farmám neboli súčasťou projektu a sú záležitosťou investície toho ktorého jednotlivého farmára, prípadne spoločné potrubie pre niekoľko fariem. Záujem o pripojovanie zo strany miestnych v dobe budovania hlavných zásobovacích potrubí a tankov bol. Na potrubie bolo osadených niekoľko sekčných uzáverov do šácht.

Akumulačné tanky

V rámci projektu boli vybudované 2 kruhové nádrže v objeme 50 m³, ktoré slúži jednak k akumulácii vody pre vlastnú distribúciu k jednotlivým farmám, a taktiež na prerušenie tlaku vody v potrubí. Prevýšenie medzi retenčnou nádržou a tankom č.1 je 62 m a medzi tankom 1 a tankom 2 potom 77 m.

Sanácia výveru v blízkosti Yanzonga primary school (YPS)

Sanácia bola plánovaná k realizácii už v roku 2011, vtedy sa však nepodarilo včas získať súhlas jedného z vlastníkov pozemkov, cez ktorý malo byť vedené potrubie. Preto prebehla úprava výveru Muthala. Ľudia z oblasti museli i naďalej riešiť odber vody buď primitívnym spôsobom ako doteraz, alebo sa vydávať pre vodu do vzdialenejších miest (napr. 2 km vzdialený výver Katitu-Kauti).

Výver Yanzonga napriek tomu zostával celoročne využívaným zdrojom vody a komunita v spolupráci so školou potrebný súhlas získala a presvedčila i českú stranu o svojom záujme situáciu Yanzonga zlepšiť. Rovnako ako pri vývere Muthala bola realizácia po technických konzultáciách a odsúhlasení českou stranou záležitosťou miestnych obyvateľov bez nutnosti zapojiť do realizácie odborného dodávateľa. Postupne prišlo k zahĺbeniu miesta výveru a jeho uzatvoreniu do betónovej zberne, v ktorej voda akumuluje a odteká potrubím do zásobného tanku a odtiaľ opäť gravitačne do 2 distirbučných miest - jedného pri hlavnej ceste pre verejnosť a druhého v areály školy (YPS).

Vybudovanie systému zberu dažďových vôd na ďalších 3 školách s využitím tankov z Kauti primary school (KPS)

KPS v roku 2012 disponovala dvomi nezávislými zdrojmi vody priamo v areáli, a to tankami na dažďovú vodu v objeme 10 x 50.000 l a vrtom o výdatnosti prevyšujúcej jej spotrebu. Preto bolo komunitou po dohode s vedením školy a ostatných okolitých škôl, ktoré žiadny vodný zdroj nemajú, že bude časť tankov daná k dispozícii pre ostatných s tým, že si na vlastné náklady vybudujú záchytný systém pre ich zachytenie a zber zo striech školských budov. Nakoniec bolo premiestnených 6 tankov, vždy po 2 pre nasledujúce školy:

Hodnotenie, doporučenia

Čo sa týka opatrení realizovaných v roku 2012, obzvlášť potom zavlažovacieho systému, až čas ukáže, nakoľko boli predpoklady naplnené, či boli práce prevedené kvalitne, a aký bude deklarovaný záujem o využívanie jednotlivými farmármi v skutočnosti. Pre dlhodobú funkčnosť je nutné systém využívať, pravidelne pred každým obdobím dažďov odstraňovať naplaveniny a usadeniny z retenčnej nádrže i akumulačných tankov a priebežne opravovať/udržovať/nahrádzať všetky prípadne poškodené časti - zvlášť uzávery, ktorých kvalita na kenskom trhu nie je najlepšia.

Je možné konštatovať, že všetky opatrenia realizované v predchádzajúcich rokoch sú funkčné, prospešné a maximálne využívané, veľakrát i ľuďmi zo vzdialenejšieho okolia. Často práve od týchto ľudí z okolia zaznieva konštatovanie, že „People from Kauti are lucky - Ľudia z Kauti majú šťastie“. Sám som bol niekoľkokrát vyzvaný, aby som sa prišiel pozrieť k nim, že u nich je situácia rovnaká, ak nie horšia, že majú tiež záujem o obdobné projekty. Tiež som videl niektoré projekty realizované z miestnych či medzinárodných verejných peňazí - projekt vodovodu bez vyriešenia zdroja vody (takže nakoniec úspešne dokončený suchovod), rozostavaný projekt zavlažovacieho systému, kde sú už trubky rok pohádzané po teréne a nič sa ďalej nedeje. Školy majú sľúbenú podporu budovania vodných zdrojov, po celej oblasti sa spracovávajú veľké zámery zavlažovacích systémov, ale fakticky sa nelepší nič. Som presvedčený, že naše malé projekty už mnohým ľuďom život trošku zlepšili, niektorých z nich niečo naučili a tiež snáď postupne menia i ich myslenie a vnímanie.

Stále ma však prekvapuje, ako je ich videnie a vnímanie sveta úplne odlišné od nášho (môjho). A nemyslím tým len "dedinčanov" z Kauti, ale i ľudí vzdelaných - z úradov, odborných firiem, podnikateľov a pod. Tým nechcem povedať, že naše je to lepšie, ale ... ich čas beží inak ( i keď sa tvária, keď sa na niečom dohovárame, že hovoríme o rovnakom čase), ich pohľad na hotovú prácu je často odlišný od nášho, napriek tomu že sa dohodneme a na príklade si ukážeme ako to má vyzerať, vrátane úpravy okolia, ktoré oni nevnímajú vôbec. Vyžadovanie dohodnutých materiálov, dimenzií a rozsahu prác je tiež boj, pretože oni majú tendenciu vždy dať prednosť lacnejšiemu, nahradiť robustnejšie (trvanlivejšie) riešenie subtílnejším - veď to bude fungovať rovnako. Bude, bohužiaľ niekedy len na začiatku. Tiež niektoré detaily technického riešenia - ako je jasné z fotografií - napriek tomu že sme si niektoré veci hovorili veľakrát, sú jednoducho "ich". Obdobou je i údržba a opravy - opäť dané úplne rozdielnym pohľadom našim a ich. Ten je taký, že pokiaľ to ako tak funguje, tak sa s tým nič nemusí robiť - proste to funguje. I keď je veľa jednotlivostí, ktoré by sa mali riešiť a opravovať priebežne, hľadať a odstraňovať ich príčiny. Ale rovnakú skúsenosť mám aj z iných afrických projektov, a týka sa to i prístupu k ich vlastnému hmotnému i nehmotnému majetku.

Napriek tomu, že posledné dva odseky nie sú zrovna pozitívne, môžem celkovo hodnotiť projekt ako úspešný. V danom finančnom rámci sa podľa môjho názoru nedalo urobiť viac a peniaze českých darcov do projektu vložené považujem za dobre investované. Realizovali sa opatrenia tam, kde to bolo potrebné a kde si to priali miestni ľudia, za ich priamej účasti a kontroly. Zachytávanie dažďovej vody do akumulačných tankov sa postupne rozširuje, ľudia na príklade pochopili ich nákup ako dobrú investíciu. Systém sanácie výverov sa osvedčil, ľudia majú možnosť získať kvalitnejšiu vodu v dostatočnom množstve, bez akejkoľvek energetickej náročnosti, vodný zdroj je dlhodobo chránený. Jednoduchosť a finančná nenáročnosť vzbudila i záujem miestnych úradov, snáď teda nezostane len pri záujme, ale príde i k jej plošnému rozšíreniu. Celá oblasť v okolí Machakosu je geologicky i morfologicky podobná, 2 obdobia dažďov v priebehu roka by mali stačiť zaistiť dostatok vody, pokiaľ sa bude dariť ju v krajine zachytiť a dobre s ňou hospodáriť.

Záver

Súčasťou správy z roku 2011 bola kapitola odporúčajúca ďalšie možné opatrenia. Niektoré z nich boli realizované v tomto roku, niektoré zostávajú naďalej otvorené. Či bude česká strana v oblasti vodného hospodárstva v Kauti, prípadne niekde inde v Keni, v budúcnosti ešte investovať je len na jej finančných možnostiach a rozhodnutiach. Pokiaľ by to v oblasti Kauti predsa len ešte raz bolo, potom by som sa prihováral za miestnu časť Imilini, kde sa nachádzajú 2 školy (Primary a St. Vincent secondary school) a ktorá okrem 2 tankov na dažďovú vodu našou pomocou priamo dotknutá nebola. Ako bolo popísané v minuloročnej správe, "oblasť Imilini ako najvzdialenejšia časť od hlavnej cesty zostáva tiež najmenej benefitujúcou oblasťou z doterajších realizovaných častí projektu. Mnohí z jej obyvateľov sú v období sucha odkázaní na donášku vody bud z výveru Yanzonga (1,5 km), alebo až z water kiosku Katitu-Kauti, čo je okolo 3 km. V roku 2010 bolo v rámci hydrogeologického prieskumu vytipovaných niekoľko ďalších perspektívnych miest pre realizáciu hydrovrtov (iba metódou virgulí bez overenia geofyzikálnym meraním); na jednom z týchto miest v blízkosti IPS bol v roku 2011 z miestnych (vládnych) financií realizovaný pozitívny vrt; vrt zostáva uzatvorený, bez možnosti ho akokoľvek využívať, údajne z dôvodu nedostatku financií." Tento stav trval i v roku 2012. Bolo by potrebné overiť cez miestneho koordinátora všetky informácie o dôvodoch, prečo nebol vrt doposiaľ vystrojený, prečo nie je využívaný a aká je ďalšia vízia jeho realizátora a vlastníka.

Od koordinátorov je do budúcnosti potrebné vyžadovať pravidelný monitoring všetkého, čo bolo doposiaľ realizované, vrátane zasielania stručných hodnotiacich správ a fotodokumentácie. (1-2x ročne).

Na záver by som chcel konštatovať, že mi bolo cťou a potešením na projektoch spolupracovať, veď to bola veľká skúsenosť a nakoniec i dobrý pocit z toho, čo sa tam podarilo zrealizovať. Moje poďakovanie patrí pracovníkom a dobrovoľníkom Centra Narovinu (Dane Feminovej, Simone Heřtusovej, Jane Soukupovej, Pavle Drozdovej, Kenovi Okongo, Benovi Ooko) a jeho sponzorom. Špeciálne poďakovanie musím venovať koordinátorovi Josephatovi Kingoo a jeho rodine, ktorého domov bol pri mojom pobyte i mojim domovom.

V Brne, marec 2013
Petr Chaloupka
Pöyry Environment a.s.

Pozn.: v dokumente sú použité fotografie autora, koordinátorov (Josephat Kingoo, Ken Okongo) a pani Dany Feminové, riaditeľky Centra Narovinu, nasnímané v priebehu monitorovacej cesty v 11/2012. Mapové podklady – Google Earth.
fotogalerie