Domov

Obojstranne prínosná a prospešná spolupráca

Čo získa Vaša firma už bolo zmienené v sekcii „Čo získate?“. Tu je spomenuté, čo získame my a spoločnosť.

Čo získame my?

  • Váš finančný príspevok alebo vecný dar nám umožní pracovať v dobre naštartovaných aktivitách, vylepšovať poskytované služby a budovať nové potrebné časti projektu.

  • Vaše skúsenosti a aktívne zapojenie obohatí celý obsah projektu a jeho ďalšie rozvíjanie.

  • Priblížime sa k samostatnosti a dlhodobej udržateľnosti projektu.

  • Pomôžete propagovať našu organizáciu a popularizovať jej činnosť a tému vo verejnosti.

Čo získa spoločnosť?

V SR – Povedomie o situácii vo svete a potrebe zmysluplne sa zapojiť a pomáhať tým najpotrebnejším priamo v ich prostredí – prebúdzať solidaritu a ľudskosť. Informácie o rozvojovom svete v celej komplexnosti a kontexte súčasnej situácie vo svete a problémov, ktoré sa nás priamo dotýkajú.

V Keni – Zlepšenie životných podmienok celej komunity jedného ostrova – prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a prevencii, kvalitné vzdelanie pre deti z tých najchudobnejších rodín, poskytnutie domova, zdravia a vzdelania stovkám sirôt, zavádzanie nových udržateľných technológii nielen v oblasti poľnohospodárstva, vytváranie pracovných príležitostí predovšetkým pre ženy a tým predchádzanie negatívnym fenoménom vznikajúcim z dôvodov ekonomickej závislosti a podradnej role ženy v spoločnosti (prostitúcia, násilie, sexuálne zneužívanie, epidémia AIDS a pod.). Výsledky rešpektujúceho a nenásilného prístupu k deťom a študentom borí staré mýtami zabehnuté zvyky a vyrastajú miestni ľudia s otvorenejším pohľadom na svet, sebavedomejší a kreatívnejší. Komunita získa sebestačnosť, znížia sa negatívne fenomény a stereotypy, zlepší sa vzdelanosť a zdravie miestnych ľudí a zmenší sa ich závislosť na rozvinutom svete.

» Partnerstvo s firmami